Geografi (31-45 hp), 15 hp (9AGE39)

Geography (31-45 cr), 15 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Karlson

Kursansvarig

Björn Segrell, Desirée Enlund

Studierektor eller motsvarande

Martin Karlson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2021) v202104-202113 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 8 (VT 2021) v202104-202113 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2021) v202104-202113 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2021) v202104-202113 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2021) v202104-202113 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 8 (VT 2021) v202104-202113 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 8 (VT 2021) v202104-202113 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 8 (VT 2021) v202104-202113 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Geografi (1-30 hp), med minst 17 hp godkända inklusive didaktik, 4 hp samt kartografi, 2 hp, Dessuton krävs godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygsättning, 7,5 hp samt godkänt resultat på samtliga tidigare VFU-kurser inom programmet.

Lärandemål

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • identifiera och redogöra för samhälleliga processer som formar och omformar landskapet och det ekonomiska rummet
 • redogöra för begrepp och teorier inom ekonomisk geografi
 • diskutera och reflektera över aktuella samhälls- och forskningsfrågor inom ekonomisk geografi
 • redogöra för metoder och teorier för analys av naturlandskap och kulturlandskap
 • självständigt tillämpa geografisk metod
 • redogöra för de grundläggande principerna kring Geografiska informationssystem (GIS)
 • utföra enklare tillämpningar laborativt av Geografiska informationssystem (GIS)
 • analysera och reflektera kring dokumentation och bedömning i geografiämnet
 • kritiskt diskutera hur geografiskt innehåll kan komma till uttryck i läromedel för skolan med fokus på relationer mellan karta eller andra bildliga uttryck och text
 • analysera och diskutera lärarens roll som pedagogisk ledare i olika situationer med särskilt fokus på elevers erfarenheter av geografiskt innehåll i och utanför skolan

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Det ekonomiska landskapet

I delmomentet studerar studenten globaliseringen och den internationella arbetskraftsfördelningen samt varu- och tjänsteproduktionens förändring och geografiska förskjutning liksom den internationella handelns omfattning och geografiska mönster. Sampspel och konflikt mellan det lokala, regionala, nationella och globala rummet uppmärksammas. Vidare behandlas försök att styra den ekonomiska utvecklingen ur ett rumsligt perspektiv, liksom teorier om och modeller för lokalisering och regional utveckling. Särskild vikt ägnas åt olika kategorier ekonomiska aktörer - enskilda konsumenter, nationella och transnationella företag, stater och internationella organisationer - samt deras förmåga att  påverka de ekonomiska aktiviteternas geografi.

Rumslig analys

Delmomentet behandlar geografisk metod. Studenten studerar kartografiska och korologiska metoder, utifrån matematiska beräkningsmodeller, för analys och presentation av rumsliga data. Vidare ges en grundläggande introduktion till Geografiska informationssystem (GIS) och studenten tränar på enklare tillämpningar laborativt, exempelvis analys av vegetationsutbredning i relation till klimatförhållanden, stadsplanering eller infrastruktur.

Ämnesdidaktik

Studenten behandlar dokumentation och bedömning i geografiämnet. Vidare studeras verktyg för lärande i geografi, liksom lärarens roll som pedagogisk ledare i geografiundervisningen i relation till elevers olika förutsättningar och erfarenheter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen, skriftlig och muntlig redovisning. För betyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs att mer än hälften, avseende högskolepoäng, av examinationsmomenten med tregradig betygsskala har betyg väl godkänt (VG).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
STN1 Skritflig tentamen: salstentamen EKLA U, G, VG 5 hp
SRE1 Skritflig redovisning med muntlig uppföljning ämnesdidaktik U, G, VG 2 hp
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning RUMA U, G, VG 6.5 hp
SRE3 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning EKLA U, G, VG 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se