Religionskunskap (61-75 hp), 15 hp (9ARE59)

Religious Studies (61-75 Credits), 15 credits

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kjell O Lejon, Carl-Magnus Carlstein, Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Carl-Magnus Carlstein, Kjell O Lejon, Tomas Widholm, Sofia Morberg Jämterud

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
områdesbehörighet 6c
samt
Historia 1a1+1a2
eller
Historia A eller Historia 1b
samt
gengångna kurser  Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt moment i ämnesdidaktik, verksamhetsförlagd utbildning och vetenskapligt kunnande i ingångsämnet (1-60 hp),
samt
godkända moment om sammanlagt 45 hp i Religionskunskap (1-60), varav momenten religionshistoria i Religionskunskap (1-30 hp) och (45-60 hp) samt etik i Religionskunskap (1-15 hp) ska ingå, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- kritiskt analysera teologisk argumentation om frälsning i representativa kristna originaltexter i översättning (klassiker), 
- kritiskt analysera etiska synsätt och argument inom några religioner mot bakgrund av etikens idéhistoria,
- använda och problematisera centrala termer inom tros- och livsåskådning,
- kritiskt diskutera aktuell forskning samt centrala metoder och teorier inom tros- och livsåskådning,
- analysera konsekvenser av olika ämnestraditioner for religionsundervisningens innehåll och former,
- analysera mönster för kommunikation och samspel i religionsundervisningen i skolan, och
- problematisera hur religionsämnets innehåll kommuniceras i såväl undervisning som i andra sammanhang.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med två gemensamma stråk, ett ämnesdidaktiskt stråk och ett stråk om akademiskt hantverk.

Kristen frälsningslära 
Delkursen är en fortsatt fördjupning i kristen troslära som lägger fokus på frågan om frälsning. Frälsningsläran studeras utifrån teologiska klassiker skrivna av representanter från olika trosinriktningar och i olika tidsepoker. Det betyder att delkursen ger en inblick i hur frälsningsläran kan tolkas på en mängd olika sätt. Ett viktigt inslag i delkursen är att öva kritisk analys: dels att bryta ner olika tolkningar av frälsningsläran i centrala tankegångar, att visa hur dessa tankegångar relaterar till varandra och till andra läror, och att identifiera hur de grundas i bibeltexter, dels att kritiskt diskutera olika syn på frälsning utifrån perspektiv såsom makt och genus.

Etik 
I delkursen ges en fortsatt bearbetning av hur några etiska frågor behandlas inom olika religioner. Den studerande tränar på att analysera etisk argumentation inom religioner, vilket inkluderar att identifiera hur etiska ställningstaganden grundas i religiösa texter, övertygelser och levnadssätt. En viktig analysfråga är hur denna argumentation använder klassiska etiska traditioner såsom dygdetik, konsekvensetik och pliktetik, och hur den därmed relaterar till etikens idéhistoria. Det ingår också en kritisk diskussion av dessa etiska argument inklusive hur klass, etnicitet och genus påverkar etikens frågor. En viss fördjupning görs i etiska frågor som uppstår i mötet mellan religion och ett modernt samhälle som till exempel sexualitet, jämställdhet och mat.

Ämnesdidaktiskt stråk 
Kursen behandlar kommunikation och samspel i religionsundervisningen i skolan. Vidare studeras hur religionsämnets innehåll kommuniceras även i andra sammanhang. Olika ämnestraditioners konsekvenser för religionsundervisningens innehåll och former berörs också.

Akademiskt hantverk
I kursen finns ett stråk om akademiskt hantverk och inte minst om teoretiska och metodologiska frågor som reses i studiet av livsåskådningar och etik. Syftet är att öva färdigheter som problemformulering, informationssökning, analysförmåga, kritisk reflexion, kommunikativ förmåga samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Detta stråk innefattar en fortsatt orientering i och kritisk diskussion av aktuell forskning och i centrala metoder och teorier inom tros- och livsåskådning. Det innefattar också en fortsatt fördjupning och problematisering av grundläggande terminologi. Därtill kommer en fördjupning av färdigheten att analysera och värdera argumentation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
MRE1 Muntlig redovisning: seminarier om kristen frälsningslära U, G 0.5 hp
MRE2 Muntlig redovisning: seminarier om etik U, G 0.5 hp
SRE1 Skriftlig redovisning: kristen frälsningslära U, G, VG 3 hp
SRE2 Skriftlig redovisning: kristen frälsningslära U, G, VG 3 hp
STN1 Skriftlig tentamen: etik U, G, VG 6 hp
SRE3 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift i ämnesdidaktik U, G, VG 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se