Samhällskunskap: Kurs- och metodutveckling (98-105,5 hp), 7.5 hp (9ASH81)

Social Science: Development of Courses and Methods (98-105,5 cr), 7.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 11 (HT 2020) v202034-202038 Svenska Linköping v
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 11 (HT 2020) v202034-202038 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Godkända kurser Samhällskunskap (1-90 hp), 90 hp  (UK 1-4); Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp samt godkänd VFU-kurs i ämne 2, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- ta ett helhetsansvar för planering, innehåll, metodik och utvärdering av en Samhällskunskapskurs i gymnasieskolan utifrån styrdokument, intersektionalitet, IKT, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
- självständigt visa förmåga utifrån lärandeteorier samt egna reflektioner analysera en Samhällskunskapskurs i gymnasieskolan
- analysera metodik och modeller relevanta för ett ämnesinnehåll i Samhällskunskap utifrån lärandeteori, intersektionalitet, IKT, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
- visa förmåga att utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap analysera metoder och modeller i Samhällskunskapsundervisningen för gymnasieskolan.
 

Kursinnehåll

Studenten planerar en hel kurs i Samhällskunskap och analyserar läromedel, teori, metodik, innehåll och utvärdering. Den studerande genomför granskning av metodik och modeller relevanta för Samhällskunskapsundervisningen i gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning och självstudier.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig redovisning.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SRE2 Skriftlig redovisning: portfolio U, G, VG 4.5 hp
SRE1 Skriftlig redovisning: rapport U, G, VG 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se