Matematik för grundlärare F-3, 15 hp (9FVG16)

Mathematics for Primary School Teacher F-3, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs F-3 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. Kursen behandlar den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa i grundskolans år F-3. Alla moment har en tydlig koppling till centralt innehåll och förmågor i grundskolans läroplan i matematik.

Kursen sätter särskilt fokus på att deltagaren utvecklar de generella förmågor som finns beskrivna i läroplanen, vilka de som grundlärare i sin tur förväntas utveckla hos sina elever.

Kursen ges på halvfart och organiseras dels i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, lektioner, seminarier och självstudier.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Martin Bengtsson

Kursansvarig

Martin Bengtsson

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs F-3 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. Kursen behandlar den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa i grundskolans år F-3. Alla moment har en tydlig koppling till centralt innehåll och förmågor i grundskolans läroplan i matematik.

Kursen sätter särskilt fokus på att deltagaren utvecklar de generella förmågor som finns beskrivna i läroplanen, vilka de som grundlärare i sin tur förväntas utveckla hos sina elever.

Kursen ges på halvfart och organiseras dels i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, lektioner, seminarier och självstudier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 
samt 
Matematik 2a/2b/2c 
eller 
Matematik B 
(Områdesbehörighet A6b/6b där undantag ges för Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2)/A, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)/A och Engelska B)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar, metoder och samband inom aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik
 • utföra standardmässiga beräkningar och kontrollera resultaten
 • uppvisa grundläggande färdigheter i problemlösning inom aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik
 • kommunicera och argumentera för sina val av lösningsmetoder och slutsatser vid matematisk problemlösning 
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda och jämföra olika representationsformer och metoder inom aritmetik, algebra och geometri

Kursinnehåll

Kursen innehåller den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa i grundskolans år F-3. Alla moment har en tydlig koppling till centralt innehåll och förmågor i grundskolans läroplan i matematik.

Kursen sätter särskilt fokus på att deltagaren utvecklar de generella förmågor som finns beskrivna i läroplanen, vilka de som grundlärare i sin tur förväntas utveckla hos sina elever.

Ämnesområdenas innehåll:

 • Aritmetik, algebra och funktionslära: Deltagaren lär sig elementär mängdlära, tal och talskrivning med fokus på olika positionssystem. Operationer på tal, delbarhet och primtal behandlas. Algebraiska uttryck och ekvationer ställs upp och löses. Grundläggande begrepp inom funktionslära behandlas och tillämpas. Deltagaren lär sig om olika algoritmer, dels för undervisning om grundläggande räkning men också som grund för programmering. Deltagarens förmåga att lösa problem utvecklas bla genom grundläggande kunskaper i kombinatorik och förmågan att undersöka, konstruera och generalisera mönster.
 • Statistik och sannolikhetslära: Inom beskrivande statistik och elementär sannolikhetslära tränas studentens förmåga att tolka och själv konstruera tabeller och diagram samt förståelse av läges- och spridningsmått, normalfördelning respektive begreppet sannolikhet i enkla slumpförsök.
 • Geometri: Problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga tränas särskilt inom området geometri, där grundläggande euklidisk geometri behandlas såsom vinklar, polygoner, längd, area, volym, likformighet, skala, kongruens, spegling och symmetrier.

Deltagaren får använda olika representationsformer och tillägnar sig ämnesdidaktiska perspektiv på i kursen ingående begrepp och metoder. Studenten får också arbeta med digitala verktyg i matematik. Exempel ges ur matematikens historia.

Undervisnings- och arbetsformer

Distansstudier med inslag av campusträffar. Campusträffarna vilka är fem till antalet inkluderar föreläsningar, lektioner, seminarier och examinationer.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga salstentamina, skriftlig hemtentamen, skriftliga redovisningar samt muntlig redovisning.

För att få godkänt betyg (G) som sammanfattande slutbetyg på kursen krävs minst betyg G på kursens samtliga examinerande moment.

För att få väl godkänt betyg (VG) som sammanfattande slutbetyg på kursen krävs dessutom att summan av tentamenspoängen på Aritmetik och funktionslära- och Geometritentan är minst 28 poäng samtidigt som ingen av de två tentamina har erhållit mindre än 12 poäng.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Matematiska institutionen

Böcker

Carlsson Daniel, (2019) Geometri för grundlärare 3:e upplagan

ISBN: 978-91-7685-180-7

Kompendier

M. Bengtsson, Aritmetik, algebra och funktionslära för grundlärare, 2021
SRE2 Skriftlig redovisning: Statistik U, G 1.5 hp
STN4 Skriftlig tentamen: salstentamen Geometri U, G, VG 5.5 hp
STN3 Skriftlig dugga: Räknefärdighet U, G 1.5 hp
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen Aritmetik och funktionslära U, G, VG 4.5 hp
MRE1 Muntlig redovisning: Aritmetik och funktionslära U, G 2 hp

För att få godkänt betyg (G) som sammanfattande slutbetyg på kursen krävs minst betyg G på kursens samtliga examinerande moment.
För att få väl godkänt betyg (VG) som sammanfattande slutbetyg på kursen krävs dessutom att summan av tentamenspoängen på Aritmetik och funktionslära- och Geometritentan är minst 28 poäng samtidigt som ingen av de två tentamina har erhållit mindre än 12 poäng.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se