Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7.5 hp (9KPA07)

Teaching Special Education Dimensions, 7.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lotta Holme

Kursansvarig

Lotta Holme

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 4 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping o
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 4 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping o
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - vidareutbildning av lärare
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- analysera internationella, nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter
- diskutera specialpedagogiska förhållningssätt och synsätt i relation till didaktiska frågeställningar
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan
- problematisera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras, och i kursen genomförs kvalitativa intervjuer inom det specialpedagogiska fältet.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

(2013) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2014

ISBN: 9789175591162

(2016) Att läsa och förstå : läsförståelse av vad och för vad? Stockholm : Skolverket, 2016

ISBN: 9789175592558

(2014) Vägledning för elevhälsan 2. [rev.] uppl. Stockholm : Socialstyrelsen ; Skolverket, 2014

ISBN: 9789175552088

Asp-Onsjö, Lisa, (2008) Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144050096

Boo, Sofia, Forslund Frykedal, Karin, Thorsten, Anja, (2017) Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet Första utgåvan [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127145603

Jakobsson, Inga-Lill, Nilsson, Inger, (2011) Specialpedagogik och funktionshinder Stockholm : Natur & kultur, 2011

ISBN: 9789127120204

Nilholm, Claes, (2007) Perspektiv på specialpedagogik 2., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144026633

Persson, Bengt, Persson, Elisabeth, (2012) Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever 1. uppl. Stockholm : Liber, 2012

ISBN: 9789147100880

Trost, Jan, (2010) Kvalitativa intervjuer 4., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144062167

Artiklar

Brown, N.B., Howerter, C.S., Morgan, J.J., Tools and Strategies for Making Co-teaching Work
Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D., Shamberger, C., Co-Teaching: An Illustration of the Complexity of Collaboration in Special Education
Nilholm, Claes, Special Education, Inclusion and Democracy

Övrigt

Därutöver tillkommer internationella överenskommelser (till exempel FN:s barnkonvention, Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Salamancadeklarationen), kommunala och lokala styrdokument för obligatoriska och frivilliga skolformer, skollag, socialtjänst, diskrimineringslag och aktuella läroplaner i tillämpliga samt aktuella vetenskapliga artiklar.

STN1 Skriftlig tentamen: Hemtentamen U, G, VG 7.5 hp
OBL1 Obligatoriskt moment: Seminarier D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se