Att leda och handleda didaktiska processer, 7.5 hp (9KPA08)

To Lead and Supervise Didactic Processes, 7.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marcus Samuelsson, Camilla Prytz

Kursansvarig

Marcus Samuelsson, Camilla Prytz

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 4 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping o
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 4 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping o
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 3 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping o
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 3 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping o
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 5 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 5 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2022) v202204-202213 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2022) v202214-202223 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva, analysera och kritiskt granska lärares ledarskap i relation till undervisningens didaktiska processer
 • kritiskt granska det egna ledarskapet i förhållande till skolans ramfaktorer och elevers lärande och kunskapsutveckling med observation som metod
 • beskriva och kritiskt granska strategier för handledning av elevers lärande och kunskapsutveckling inom det egna ämnesområdet
 • beskriva och identifiera kommunikationsmönster mellan lärare och elev

Kursinnehåll

I kursen behandlas lärares ledarskap i förhållande till elevernas kunskapsutveckling och lärande. Skilda perspektiv på ledarskap presenteras och diskuteras utifrån en skolkontext. Olika ledarskapsstilar och strategier för ledning och handledning av lärprocesser i undervisningssituationer studeras och diskuteras i förhållande till det egna ämnesområdet. Kursen behandlar också lärares hantering av frirummet, skolans ramfaktorer, lärare och elevers kommunikation och elevernas inflytande över centrala undervisningsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och seminarium med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Birnik, Hans, (2010) Handledande samtal. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144055725

David, Matthew, Sutton, Carole D., Torhell, Sven-Erik, (2016) Samhällsvetenskaplig metod 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144099958

Eriksson, Lars Torsten, (2018) Kritiskt tänkande Tredje upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147113651,9787147113651

Gunnarson, Hans, (2012) Lärarens retorik : - om tal och samtal i läraryrket 1. uppl. Stockholm : Liber

ISBN: 9789147099993

Kapitel 1-14

Hansén, Sven-Erik, Forsman, Liselott, (2017) Allmändidaktik : vetenskap för lärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144113173

Relevanta delar enligt ämnesdidaktiken. 

Se vidare ämnesdidaktisk litteraturlista.

Jensen, Mikael, (2012) Kommunikation i klassrummet 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144077284

Samuelsson, Marcus, (2017) Lärandets ordning och reda : ledarskap i klassrummet Stockholm : Natur & Kultur

ISBN: 9789127818323

Artiklar

Colnerud, G., & Samuelsson, M., Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap? Venue 1/2015/1-5

https://www.researchgate.net/publication/285594722_Dilemma_eller_evidens_Hur_tanker_lararstudenter_kring_klassrumsledarskap

Lindqvist, P., Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 1/2015/61-74
Samuelsson, M., Ragnemalm, E., Nordvall, M., Arvola, M., & Colnerud, G., Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet Venue 12/2015/1-5

https://www.researchgate.net/publication/291336859_Simuleringar_tranar_formagan_att_leda_klassrummet

Wubbels, T., An international perspective on classroom management: what should prospective teachers learn? Teaching Education 22/2011/113-131

Webbsidor

Skolverket www.skolverket.se

Allmänna råd. Planering och genomförande av undervisningen: för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Samuelsson, M., Film: Så blir du en skicklig ledare i klassrummet https://www.youtube.com/watch?v=Rm9P8cPzwEI

Kompletterande litteratur

Artiklar

Utöver tillkommer en egen vald internationell vetenskaplig artikel inom områdena classroom management eller communication in classroom eller tutorial. Du kan t ex använda google scholar eller databaserna EBSCOhost eller ERIC när du söker efter artiklar.

MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik U, G 1 hp
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen U, G, VG 6.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se