Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp (NEK001)

Economics, basic courses, 30 credits

Kursbeskrivning

Nationalekonomi ger en förståelse för hur samhället fungerar. Du lär dig allt från hur reporäntan påverkar din ekonomi till vilken effekt en sockerskatt kan ha på enskilda individers val.

Nationalekonomi 1 är ett kurspaket. Kurserna som erbjuds inom Nationalekonomi 1 introducerar ämnet nationalekonomi och ger dig grunden till fortsatta studier i nationalekonomi. Ämnet är internationellt enhetligt och kursinnehållet motsvarar vad som brukas tas upp på introduktionsnivån oavsett var i västvärlden du börjar läsa.

Kurspaketet i Nationalekonomi 1 består av fyra kurser. I kurserna kommer du lära dig om marknadsekonomins grunder och hur marknader och handel fungerar ur den ekonomiska teorins perspektiv, samt hur marknader fungerar i ett större sammanhang. Vi kommer även fokusera på enskilda marknader under olika konkurrensförutsättningar och vilka konsekvenser det får för vår välfärd. Du kommer till och med få grundläggande kunskaper om marknadsekonomi i relation till politiska beslut och regleringar.

Kurserna vänder sig i första hand till dig som vill designa din egen utbildning och ta ut en unik examen, men även civilingenjörer och högskoleingenjörer med relevanta förkunskaper är välkomna att söka.

Delkurser inom Nationalekonomi 1

730G70 Marknadsekonomins grunder, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till nationalekonomi. Du får bekanta dig med grundläggande nationalekonomiska problem, till exempel: vad är bnp? Du får också kunskap om hur individer fattar beslut utifrån sin budget och upplevd nytta. Målet med kursen är att lära sig tänka som en nationalekonom och få förståelse för begrepp som exempelvis alternativkostnad, sunk cost, priskänslighet och inflation. Du kommer få en ökad förståelse för hur varumarknaden och arbetsmarknaden fungerar samt hur konjunkturen i ett land ser ut.

730G71 Makroekonomi, 7,5 hp

I den här kursen lär du dig mer om hur ett lands ekonomi fungerar samt hur staten i ett land kan påverka ekonomin. Vad händer när centralbanken sänker reporäntan? Hur hänger bnp, inflation, arbetslöshet och utrikeshandel ihop? Staten i ett land kan påverka landets ekonomi med hjälp av stabiliseringspolitik. Du kommer att få lära dig hur det kan fungera, samt vad ekonomisk tillväxt innebär. Efter den här kursen kommer din förståelse för ekonominyheterna att öka.

730G72 Mikroekonomi, 7,5 hp

I den här kursen lär du dig mer om hur företagen fattar beslut. Vad är det till exempel som avgör hur mycket ett företag producerar? Du kommer även lära dig skillnaden mellan olika marknadsformer, såsom monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol och vilken effekt det har på välfärden. Skatter och utrikeshandel är andra områden som tas upp. Om staten vill införa en skatt på exempelvis bensin, hur bör den utformas för att vara samhällsekonomiskt optimal?

730G73 Ekonomisk politik, 7,5 hp

I den här kursen tas aktuella forskningsområden inom nationalekonomi upp. Det kan beröra allt ifrån bostadsekonomi, miljöekonomi, finansiella kriser, samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler till vilka effekter diskriminering har på arbetsmarknaden. Syftet med kursen är att utgå från det teoretiska ramverk som du har fått från tidigare kurser och tillämpa detta på aktuella frågeställningar.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete både i grupper samt individuellt, vilket kräver förberedelse och aktivitet. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar, men det finns hjälp och stöd att få.

Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 1?

Nationalekonomi 1 ger behörighet att söka till fortsättningskurser i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

Områdesbehörighet gäller för utbildning som startar fram till och med 31/5 2022, vilket påverkar meritvärde för sökande med vissa gymnasiebetyg. Enligt föreskrift UHRFS 2019:3 upphör de därefter att gälla och särskilda förkunskaper gäller enligt UHRFS 2019:1, 2020:4 samt 2020:5.  

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Matematik 3b/3c 
    eller
  • Matematik C
    (Områdesbehörighet A4/4, där undantag ges för Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Samhällskunskap A samt Engelska B)

Examination

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur presenteras på respektive delkurs sida på https://liu.se/studieinfo. Sök efter kurskod eller kursens namn.

 

730G70 Marknadsekonomins grunder, 7,5 hp

730G71 Makroekonomi, 7,5 hp

730G72 Mikroekonomi, 7,5 hp

730G73 Ekonomisk politik, 7,5 hp

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se