Möbelkonservering III, 18 hp (TCM029)

Furniture Conservation III, 18 credits

Huvudområde

Möbelkonservering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulf Brunne, Charlotta Ekholm

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOK Kandidatprogram i möbelkonservering (TMMKO) 4 (VT 2017) 1, 2 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbelkonservering

Rekommenderade förkunskaper

Möbelkonservering I och II, Chemistry for Conservators

Lärandemål

Att ge studenten möjlighet att under handledning utföra kvalificerade restaurerings- och konserveringsuppgifter på fanerade alternativt målade möbelföremål.
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • diagnostisera, planera, utföra och dokumentera inom möbelkonserveringsområdet vanligen förekommande arbetsuppgifter
  • värdera de material som används i samband med behandlingen av de skadade föremålen utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv (åldringsegenskaper)
  • värdera och analysera de vidtagna åtgärdernas konsekvenser när det gäller de behandlade föremålens informationsegenskaper och dokumentära värde
  • utföra olika typer av kvalificerade möbelrestaurerings- och konsolideringsåtgärder

Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått insikter i/om:
  • betydelsen av undersökning, analys och dokumentation av de behandlade föremålens alla relevanta dimensioner
  • sina egna kunskaper och färdigheter, dess styrkor och svagheter, förmåga att arbeta i komplexa situationer samt egna behov av ytterligare utbildning

Kursinnehåll

Uppgiften väljs med hänsyn tagen till den studerandes önskemål om eventuell specialisering. Projektkursens detaljinnehåll planeras av ansvarig lärare i samråd med den studerande. Förekommande problemställningar belyses utifrån såväl generella aspekter som mot bakgrund av de variationer som är betingade av föremålens ursprung, ålder, historia, materialsammansättning och konstruktion. Vård- och behandlingsåtgärder diskuteras i relation till såväl övergripande konserveringsetiska aspekter som funktionellt och estetiskt relaterade överväganden.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs i verkstadsmiljö. Arbetet ska med stöd av individuell handledning bedrivas självständigt.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

PRA1Utfört, dokumenterat o skriftl redovisat genomfört proj.arbU, 3, 4, 518 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Ulf Brunne, Charlotta Ekholm

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 336 h

Kurslitteratur

Rivers, Shayne & Umney, Nick (2003). Conservation of furniture. Oxford: Butterworth-Heinemann
Referenslitteratur
Horie, Charles Velson (1987). Materials for conservation: organic consolidants, adhesives and coatings. London: Butterworths
Mills, John Stuart & White, Raymond (1987). The organic chemistry of museum objects. London: Butterworths
Rivers, Shayne & Umney, Nick (2003). Conservation of furniture. Oxford: Butterworth-Heinemann <br> Referenslitteratur<br> Horie, Charles Velson (1987). Materials for conservation: organic consolidants, adhesives and coatings. London: Butterworths<br> Mills, John Stuart & White, Raymond (1987). The organic chemistry of museum objects. London: Butterworths
PRA1 Utfört, dokumenterat o skriftl redovisat genomfört proj.arb U, 3, 4, 5 18 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se