Möbeldesign III, 15 hp (TCM056)

Furniture Design III, 15 credits

Huvudområde

Möbeldesign

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leo Johannsson

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbeldesign

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet för möbeldesignprogrammet samt godkänt resultat i tidigare designprojektkurs

Lärandemål

Att ge studenten förutsättningar och färdighet att självständigt och/eller i samarbete formulera genomföra, kommunicera och reflektera kring ett designprojekt från idé till färdigt produkt- prototyptillverkningsunderlag.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

  • tillämpa Solid Works i designprocessens olika steg
  • producera underlag för prototyptillverkning med hjälp av Solid Works
  • sammanställa och presentera dokumentation om designprojekt
  • självständigt formulera genomföra och kommunicera ett designprojekt

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
  • användande av olika digital medier
  • ytterligare möjligheter i Solid Works
  • analysera och värdera olika metoder i designarbetet
  • kommunikation och samarbete med annan designer eller handverkare

Kursinnehåll

Kursen ger studenten övning i att själv formulera ett designprojekt och utifrån denna formulering genomföra projektet fram till färdig produkt/prototyptillverkningsunderlag. Kursen introducerar möjligheten till samarbete med externa intressenter.
Studenten övas i att samarbeta, kommunicera och driva projekt. I kursen gers studenten fördjupade kunskaper och insikter i designmetodik med fokus på CAD som designverktyg samt övning och fördjupade kunskaper i att med digital media, fotografi och skissteknik dokumentera projektets alla faser. I kursen diskuteras designerns roll utifrån etist, ekologiskt, ekonomiskt och socialhistoriskt hållbart perspektiv.
Ett projektarbete genomförs för att ge studenten erfarenheter av designprocessens olika moment och utifrån de välja arbetsform och metod. Studenten får fördjupad insikt i produktutvecklingens alla faser, från skiss och skalmodell via volymmodell till färdig produkt/möbel
Föreläsning ges om design som begrepp och verksamhet samt om kompositionsprinciper, planering och visuell gestaltning. Om produktdesign ur etiskt, ekonomiskt, socialhistoriskt och ekologiskt hållbart perspektiv och om traditionella designmetoder och tillvägagångssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i lektioner och projektarbete samt föreläsningar och studiebesök.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Solid Works, inlämningsuppgiftU, G4 hp
UPG2Godkänt projektarbeteU, 3, 4, 59 hp
UPG3ReflektionsdokumentU, G2 hp
UPG1: För godkänt betyg har du deltagit i Solid Works kursen, samt levererat in inlämningsuppgift samt fullständigt prototypunderlag i tid.
UPG2: För godkänt betyg 3 har du arbetat efter ett väldefinierad genomförandeplan indelad i tydliga etapper med etappavslut och analys inför vidare arbete. Din målsättning och dina avgränsningar är tydliga. För betyg 4 respektive 5 görs en bedömning av idé, kreativitet och konstnärlig nivå. (Betygsgrupp)
UPG3: Ett reflektionsdokument är en sammanställning av kursens projektdel. Med en personlig reflektion över ditt arbete och kursens lärandemål.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Inst för ekonomisk och industriell utv

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Leo Johannsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 304 h

Kurslitteratur

Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. STC
Hoadley, R.Bruce (2000). Understanding Wood A craftsman´s guide to wood technology. Newtown, Connecticut: Taunton Gordan, Dan (2002). Svenska stolar och deras formgivare 1899 – 2001. Stockholm: Byggförlaget

Berg, Per (2006). Möbelinstitutet – möbelforskningmöbelforskning under ett halvt sekel. Stockholm:: Montus förlag
Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. STC <br>Hoadley, R.Bruce (2000). Understanding Wood A craftsman´s guide to wood technology. Newtown, Connecticut: Taunton Gordan, Dan (2002). Svenska stolar och deras formgivare 1899 – 2001. Stockholm: Byggförlaget<br> <br>Berg, Per (2006). Möbelinstitutet – möbelforskningmöbelforskning under ett halvt sekel. Stockholm:: Montus förlag
UPG1 Solid Works, inlämningsuppgift U, G 4 hp
UPG2 Godkänt projektarbete U, 3, 4, 5 9 hp
UPG3 Reflektionsdokument U, G 2 hp
UPG1: För godkänt betyg har du deltagit i Solid Works kursen, samt levererat in inlämningsuppgift samt fullständigt prototypunderlag i tid.
UPG2: För godkänt betyg 3 har du arbetat efter ett väldefinierad genomförandeplan indelad i tydliga etapper med etappavslut och analys inför vidare arbete. Din målsättning och dina avgränsningar är tydliga. För betyg 4 respektive 5 görs en bedömning av idé, kreativitet och konstnärlig nivå. (Betygsgrupp)
UPG3: Ett reflektionsdokument är en sammanställning av kursens projektdel. Med en personlig reflektion över ditt arbete och kursens lärandemål.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.