Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (TDDE24)

Functional and Imperative Programming, Part 2, 5 credits

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Heintz

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 1 (HT 2017) 2 3 Svenska Linköping o
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 1 (HT 2017) 2 3 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i datateknik
  • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Särskild information

Kusen får ej ingå i exmaen tillsammans med TDDD73.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande datorvana samt viss bekantskap med programmering och programspråket Python. Kursen använder också begrepp inom diskret matematik och studenterna förutsätts läsa en sådan kurs parallellt.

Lärandemål

Kursens syfte är studenterna ska utveckla förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • redogöra för grundläggande datavetenskapliga begrepp relaterade till programmering och programspråk
  • formulera och implementera rekursiva och iterativa algoritmer
  • konstruera abstraktioner med varierande grad av stöd i det underliggande språket

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under föreläsningar och lektioner:

  • programmering och dess relation till matematik
  • rekursion
  • data- och programabstraktion, abstrakta datatyper och datadriven programmering
  • funktionell programmering

 

Undervisnings- och arbetsformer

Teorin bearbetas främst i en serie seminarier, men även genom ett mindre antal föreläsningar. Förmågan att lösa problem tränas med hjälp av laborationer.  

Examination

LAB1LaborationerU, G2 hp
DAT1DatortentamenU, 3, 4, 53 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Imperativ programmering och Ada, Objektorienterad programmering och Java, Data- och programstrukturer.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Examinator

Fredrik Heintz

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 133 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker
Zelle, John M., (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science Franklin, Beedle & Associates Inc.
ISBN: 978-1-59028-241-0

Kompletterande litteratur

Böcker

Zelle, John M., (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science Franklin, Beedle & Associates Inc.

ISBN: 978-1-59028-241-0

LAB1 Laborationer U, G 2 hp
DAT1 Datortentamen U, 3, 4, 5 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se