Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller, 6 hp (TDEI71)

Digitisation, Business Ecologies and Business Models, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alf Westelius

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2019) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Industriell ekonomi eller motsvarande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en realistisk totalbild av digitalisering, dess affärsförutsättningar och konsekvenser. Mera specifikt ska ingenjörsstudenterna efter kursen kunna:

 • Med affärsekologiska verktyg identifiera och analysera förutsättningar för och konsekvenser av digitalisering.
 • Värdera snabbväxande, IT-intensiva företag genom fundamental analys.
 • Självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt identifiera och reflektera över kopplingar mellan digitaliseringen i samhället och påverkan på samhälle, branschstrukturer, organisationer och individer.

Kursinnehåll

Digitalisering spelar roll. Se på börslistorna. Mycket av förmögenhetstillväxten ligger i nya, snabbväxande, IT-intensiva verksamheter. Hur fungerar de? Hur samspelar de med sin omvärld? Hur värderas de? Vad står de inför för utmaningar? Hur påverkar de oss? I den här kursen lär du dig att se bakom hypen och får verktyg för att självständigt analysera och utvärdera affärsmodeller mot bakgrund av tekniska och affärsmässiga möjligheter, standarder och trender.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier samt ett större praktikfallsarbete. 

Examination

UPG2SeminarierU, G1 hp
UPG1Projektarbete med skriftlig rapportU, 3, 4, 52 hp
KTR1Skriftlig duggaU, 3, 4, 53 hp
Slutbetyget sätts utifrån en sammanvägning av examinationsmomenten och en bedömning av den helhet de utgör.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Alf Westelius

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h

Kurslitteratur

Artiklar

Kurslitteraturen består av ett urval akademiska artiklar som successivt anpassas till utvecklingen och där kursdeltagarna har möjlighet att påverka artikelurvalet. Exempel på kurslitteratur är följande: 

 • Kap 3, Affärsekologier, ett sätt att förstå sin omvärld i Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Carl-Johan Petri, Einar Iveroth & Alf Westelius (2013) Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller. Lund: Studentlitteratur.
 • Understanding 5G: Perspectives on future technological advancements in mobile. GSMA Intelligence, December 2014
 • Zott, Christoph & Amit, Raphael, 2013. The business model: A theoretically anchored robust construct for strategic analysis. Strategic Organization, 11(4), pp.403–411.
 • Einar Iveroth, Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Nils-Göran Olve, Mathias Cöster & Fredrik Nilsson (2013) How to differentiate by price: Proposal for a five-dimensional model, European Management Journal, 31:2, pp 109-123.
 • European Central Bank. (2015). Virtual currency schemes - a further analysis. Frankfurt: European Central Bank.
 • Westelius, Alf - The Internet and Entrepreneurship : The Entrepreneurial LEGO. Lecture at Macquarie University, 9 Dec 2013. http://www.youtube.com/watch?v=pyWKXWwbwck 
 • Lundmark. Erik and Alf Westelius (2014) Entrepreneurship as Elixir and Mutagen. Entrepreneurship Theory & Practice, 38:3, 575-600.
 • Lundmark, Erik and Alf Westelius (2012) Exploring entrepreneurship as misbehaviour. In special issue Rethinking Misbehavior and Resistance in Organizations, Lucy Taksa & Alison Barnes (eds.) Advances in Industrial and Labor Relations, Vol. 19, 209 - 235, Emerald Group Publishing Limited, ISSN: 0742-6186. 
 • Leonardi, Paul M.; Huysman, Marlene & Steinfield, Charles (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19.(1), 1-19. 
 • Levine, Sheen S. and Michael J. Prietula (2013) Open Collaboration for Innovation: Principles and Performance. Organization Science, Published online in Articles in Advance 30 Dec 2013, 1-20. 
Övrigt

Artiklar

Kurslitteraturen består av ett urval akademiska artiklar som successivt anpassas till utvecklingen och där kursdeltagarna har möjlighet att påverka artikelurvalet. Exempel på kurslitteratur är följande: 

 • Kap 3, Affärsekologier, ett sätt att förstå sin omvärld i Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Carl-Johan Petri, Einar Iveroth & Alf Westelius (2013) Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller. Lund: Studentlitteratur.
 • Understanding 5G: Perspectives on future technological advancements in mobile. GSMA Intelligence, December 2014
 • Zott, Christoph & Amit, Raphael, 2013. The business model: A theoretically anchored robust construct for strategic analysis. Strategic Organization, 11(4), pp.403–411.
 • Einar Iveroth, Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Nils-Göran Olve, Mathias Cöster & Fredrik Nilsson (2013) How to differentiate by price: Proposal for a five-dimensional model, European Management Journal, 31:2, pp 109-123.
 • European Central Bank. (2015). Virtual currency schemes - a further analysis. Frankfurt: European Central Bank.
 • Westelius, Alf - The Internet and Entrepreneurship : The Entrepreneurial LEGO. Lecture at Macquarie University, 9 Dec 2013. http://www.youtube.com/watch?v=pyWKXWwbwck 
 • Lundmark. Erik and Alf Westelius (2014) Entrepreneurship as Elixir and Mutagen. Entrepreneurship Theory & Practice, 38:3, 575-600.
 • Lundmark, Erik and Alf Westelius (2012) Exploring entrepreneurship as misbehaviour. In special issue Rethinking Misbehavior and Resistance in Organizations, Lucy Taksa & Alison Barnes (eds.) Advances in Industrial and Labor Relations, Vol. 19, 209 - 235, Emerald Group Publishing Limited, ISSN: 0742-6186. 
 • Leonardi, Paul M.; Huysman, Marlene & Steinfield, Charles (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19.(1), 1-19. 
 • Levine, Sheen S. and Michael J. Prietula (2013) Open Collaboration for Innovation: Principles and Performance. Organization Science, Published online in Articles in Advance 30 Dec 2013, 1-20. 

Övrigt

UPG2 Seminarier U, G 1 hp
UPG1 Projektarbete med skriftlig rapport U, 3, 4, 5 2 hp
KTR1 Skriftlig dugga U, 3, 4, 5 3 hp
Slutbetyget sätts utifrån en sammanvägning av examinationsmomenten och en bedömning av den helhet de utgör.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se