Immaterialrätt, 6 hp (TEAE11)

Intellectual Property Rights, 6 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lydia Lundstedt

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 1 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping o
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 7 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping v
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 7 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping v
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 5 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping v
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 5 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping v
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 9 (HT 2018) 2 2 Svenska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation
  • Civilingenjör i medieteknik
  • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
  • Samhällets logistik, kandidatprogram
  • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
  • Civilingenjör i elektronikdesign

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig goda kunskaper om immaterialrätt och marknadsrätt. Den studerande skall erhålla goda kunskaper om vad som krävs för att lagligt skyddad ensamrätt skall uppnås/föreligga samt skapa sig förståelse för immaterialrättsliga reglers roll i en marknadsekonomi. Den studerande skall även förvärva god förmåga att identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna rättsområdena.
Efter slutförd kurs skall den studerande kunna

  • visa övergripande kännedom om immaterialrätt och marknadsförings- samt konkurrensrätt på nationell och EU-rättslig nivå, samt hur reglerna samverkar och påverkar relationen mellan marknadens aktörer och deras handlingsutrymme,
  • visa övergripande färdighet i lagtolkning, rättsfallsanalys och rättstillämpning avseende ovan nämnda rättsområden,
  • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade juridiska problem inom de angivna rättsområden,
  • reflektera över slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning och rättsfallsanalys som rättstillämpning, samt reflektera över nämnda reglers samspel. 

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på just immaterialrätten, men även marknadsrättsliga regler som avser att förhindra otillbörlig konkurrens samt konkurrensrätt kommer att behandlas.
Immateriella rättigheter är bl.a. upphovs-, mönster-, varumärkes- och patenträtt. Immaterialrätten är till sin natur internationell varför framförallt EU-rättslig men även viss internationell reglering kommer att behandlas. Vidare görs en översikt över problemen med internationella tvister och jurisdiktionsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Examination

TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Examinator

Lydia Lundstedt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se