Marknadsmedvetenhet i internationell medieöverskridande design och produktion, 6 hp (TEAE16)

Market Awareness in International Crossmedia Design and Production, 6 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Grundström

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2021) 2 1 Engelska Norrköping v
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram (Management) 5 (HT 2021) 2 1 Engelska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Särskild information

Ska kunna samläsas på distans med studenter från andra universitet.

Rekommenderade förkunskaper

Grunder i marknadskommunikation och analys, varumärkesteori, gruppdynamik, agil projektmetodik, projektledning och färdigheter i vetenskapligt skrivande inom managementområdet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:

- ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva hur företag internationaliseras

- kunna beskriva och tillämpa grundläggande teorier och modeller rörande hur medvetenhet om marknader erhålls

- kunna beskriva och tillämpa grundläggande teorier och modeller som förklarar kulturella skillnader och hur de påverkar kommunikation

- kunna analysera en klient, en klients tänkta kunder, klientens konkurrenter, kulturella skillnader och kommunikationsalternativ för att fastställa klientens kommunikationsbehov vid inträde på en internationell marknad

- kunna dokumentera en sådan analys i en vetenskaplig rapport med intern, begreppsmässig och extern validitet, utförd med deduktiv analys där rekommendationerna fokuserar på att övertyga om lämpligheten i den föreslagna kommunikationsstrategin

-kunna avrapportera den dokumenterade analysen till klienten med hänsyn tagen till yrkesmässig och vetenskaplig etik inom managementområdet

- kunna tillämpa grundläggande planeringsverktyg i ett internationellt samarbete

Kursinnehåll

Internationalisering av företag

Marknadsanalys av kommunikationsbehov vid internationalisering

Grunder i vetenskaplig metod

Analys av klients kommunikationsbehov vid internationalisering

Vetenskapligt skrivande (managementområdet).

 

 

Undervisnings- och arbetsformer

Miniföreläsningar (och/eller podcasts), länkar till webbaserat material och obligatorisk läsning som seminarieförberedelse

(Online) seminarier för teoridiskussion

(Multinationell) gruppuppgift för att fastställa kommunikationsbehoven för en klient som avser gå in på utländsk marknad som dokumenteras i en vetenskapligt grundad rapport och återkopplas till klienten

(Online) handledning

Examination

PRA1ProjektuppgiftU, G4 hp
KTR1Kontrollskrivning, litteraturU, 3, 4, 52 hp

Kursen innehåller seminarier med obligatorisk, aktiv närvaro och moment som måste vara fullgjorda för att delta i påföljande obligatoriska seminarier.

Inlämning av examinationsuppgiften för PRA1 efter angivet datum medför med automatik U för PRA1 om inte ett av examinator godtagbart skäl tillställs examinator i skrift senast inlämningsdatumet.

Kursens slutbetyg baseras på betyget på KTR1.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Christina Grundström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Kurslitteratur

Övrigt

Lista med rekommenderad och obligatorisk littertur inom följande områden:

- marknadsanalys/business intelligence

- varumärkesledning i en internationell kontext 

- internationalisering

- kultur i samband med marknadskommunikation

- integrerad marknadskommunikation (IMK)

- metod

Övrigt

Lista med rekommenderad och obligatorisk littertur inom följande områden:

- marknadsanalys/business intelligence

- varumärkesledning i en internationell kontext 

- internationalisering

- kultur i samband med marknadskommunikation

- integrerad marknadskommunikation (IMK)

- metod

PRA1 Projektuppgift U, G 4 hp
KTR1 Kontrollskrivning, litteratur U, 3, 4, 5 2 hp

Kursen innehåller seminarier med obligatorisk, aktiv närvaro och moment som måste vara fullgjorda för att delta i påföljande obligatoriska seminarier.

Inlämning av examinationsuppgiften för PRA1 efter angivet datum medför med automatik U för PRA1 om inte ett av examinator godtagbart skäl tillställs examinator i skrift senast inlämningsdatumet.

Kursens slutbetyg baseras på betyget på KTR1.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se