Immaterialrätt, 6 hp (TEIE54)

Intellectual Property Rights, 6 credits

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Hellstadius

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping o
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping v
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping v
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping v
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Norrköping v
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 6 (VT 2017) 1 2 Svenska v
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 6 (VT 2017) 1 2 Svenska v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram
  • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
  • Civilingenjör i elektronikdesign
  • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
  • Civilingenjör i medieteknik
  • Samhällets logistik, kandidatprogram

Särskild information

Kursen ersätts av TEAE11 fr.o.m. ht 2017

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig goda kunskaper om immaterialrätt, varmed olika former av resultatet av intellektuellt skapande avses. Kursen syftar därmed till att den studerande skall erhålla goda kunskaper om vad som krävs för att lagligt skyddad ensamrätt skall uppnås/föreligga samt att studenten skapar sig förståelse för immaterialrättsliga reglers roll i en marknadsekonomi. Den studerande skall även förvärva god förmåga att identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna rättsområdena.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt över den svenska rättens systematik, rättskällorna samt hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas reglerna om avtal. Då avtalsrätten är ett så betydelsefullt instrument i en marknadsekonomi, kommer detta avsnitt att utgöra grund för kursens huvudinriktning immaterialrätt. Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på just immaterialrätten, då immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i ett företag och då de samtidigt är ett allt viktigare konkurrensmedel. Immateriella rättigheter är bl.a. upphovs-, mönster-, varumärkes- och firmarätt och rätten till arbetstagares intellektuella prestationer. Immaterialrätten möjliggör för upphovsmannen och eventuellt företag som denne kan vara kopplad till, att dra ekonomisk nytta av specifik kunskap.
Kursen behandlar även de marknadsrättsliga regler som avser att förhindra otillbörlig konkurrens såsom t.ex. reglerna om företagshemligheter och förbud mot efterbildning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Examination

TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Examinator

Åsa Hellstadius

Undervisningstid

Preliminary scheduled hours: 48 h
Recommended self-study hours: 112 h

Kurslitteratur

Fastställs senare
Fastställs senare
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se