Teknikbaserade projekt och organisationer, 6 hp (TEIO46)

Technology-based Projects and Organisations, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Lovén

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2021) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Tre års studier inom civilingenjörsutbildning, grundläggande kunskaper i industriell ekonomi 

Lärandemål

Efter kursen skall studenten:

  • ha breda kunskaper om, och kunna förklara, diskutera och analysera projektets roll i teknikbaserade organisationer
  • kunna förklara, diskutera och använda organisationsteoretiska begrepp såsom organisationskultur och organisationsstruktur
  • kunna förklara, diskutera och använda verktyg och metoder för projektledning
  • kunna förklara, diskutera och analysera projektledarens och andra ledares roll i teknikbaserade organisationer
  • kunna förklara, diskutera och analysera projektets och organisationens roll i ett större sammanhang av inter- och intra-organisatoriska relationer 

Kursinnehåll

Projekt- och projektledning har blivit allt viktigare inom dagens näringsliv. Företag som lyckas utforma effektiva projektledningssystem kan skapa betydande konkurrensfördelar. Kursen fokuserar på projekt- och organisationsaspekter i teknikbaserade organisationer och företag, vars ledare upplever utmaningar som kan relateras till den snabba, dynamiska utvecklingen av ny teknik, en ökad komplexitet som är ett resultat av att tekniska system tenderar att bygga på flertalet teknikbaser, en ökad behov av samarbete mellan organisationer, och en stor osäkerhet som teknikbaserade projekt präglas av. Kursen använder organisationsteoretiska begrepp som struktur och kultur, och projektledningsverktyg för att ge studenter en förståelse för hur teknikbaserade organisationer och projekt kan ledas. Kursen tar också upp hur projektledare och andra ledare kan leda människor i dessa organisationer och hur inter-organisatoriska relationer kan hanteras. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ger en överblick över de viktiga teorier och begrepp inom teknikbaserad projekt- och organisationsledning. De flesta föreläsningar bygger på så kallade short cases, som är korta verklighetsbaserade beskrivningar som används för att förklara, tydliggöra och diskutera teorierna. Seminarierna bygger på praktiska övningar och studentledda lektioner kring vissa utvalda ämnen.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 52.5 hp
UPG1Inlämningsuppgift projektplanU, 3, 4, 51.5 hp
UPG2Fördjupningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisningU, 3, 4, 52 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Thamlain, H.J. (2014) Managing Technology-Based Projects: Tools, Techniques, People and Business Processes, Wiley and Sons, New Jersey. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Eva Lovén

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 2.5 hp
UPG1 Inlämningsuppgift projektplan U, 3, 4, 5 1.5 hp
UPG2 Fördjupningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning U, 3, 4, 5 2 hp

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se