Kandidatprojekt bioteknik, 18 hp (TFBI24)

Biotechnology - Bachelor Project, 18 credits

Huvudområde

Bioteknik Teknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Edqvist

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Bioteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.
Projektarbetet förutsätter kunskaper i Grundläggande kemi, Cellbiologi och mikrobiella processer samt Fysiologiska principer och etik.
Spärrkurser: Genetik och evolution (eller motsvarande)

Lärandemål

Ämneskunskaper
Den studerande förväntas visa förmåga att

 • Systematiskt integrera och använda sina kunskaper som förvärvats under studietiden för att lösa en uppgift med inriktning mot bioteknik.
 • Tillämpa metod- och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet.
 • Tillgodogöra sig relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.

Individuella och yrkesmässiga kunskaper
Den studerande förväntas visa förmåga att

 • Formulera för uppgiften relevanta frågeställningar.
 • Avgränsa uppgiften gentemot givna tidsramar.
 • Söka och värdera vetenskaplig litteratur.

Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förväntas visa förmåga att

 • Planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt med inriktning mot bioteknik.
 • Uttrycka sig professionellt såväl skriftligt som muntligt.
 • Kritiskt granska och diskutera ett självständigt arbete framlagt i tal och skrift.

Ingenjörsmässighet
Den studerande förväntas kunna

 • Skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar inom området bioteknik.
 • Göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller projektarbete inom bioteknik. Kursen avslutas med muntliga och skriftliga presentationer av projektarbetet. Specifikt kursinnehåll bestäms för varje projektgrupp i samråd med handledare.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier och ett projektarbete. Projektarbetet utförs självständigt i grupp. För varje grupp utses en handledare och examinator. Studenterna förutsätts ta stort ansvar för att projektarbetet genomförs och slutrapporteras. Projektet ska redovisas i en skriftlig rapport. Vidare ska arbetet presenteras muntligt. Opponering ska göras på en annan grupps projektarbete. 
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2OpponeringU, G1 hp
UPG5Muntlig presentationU, G1 hp
PRA3Projektarbete med skriftlig rapportU, G16 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Johan Edqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 164 h
Rekommenderad självstudietid: 316 h

Kurslitteratur

Kurslitteratur presenteras senare på kursens hemsida och kommer delvis bestämmas individuellt för respektive projektgrupp.
Kurslitteratur presenteras senare på kursens hemsida och kommer delvis bestämmas individuellt för respektive projektgrupp.
UPG2 Opponering U, G 1 hp
UPG5 Muntlig presentation U, G 1 hp
PRA3 Projektarbete med skriftlig rapport U, G 16 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se