Grundläggande kemi, 6 hp (TFKE59)

Fundamentals of Chemistry, 6 credits

Huvudområde

Kemi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eleonore von Castelmur

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska material) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik

Lärandemål

Kursen är en introduktion till kemistudier och avser att ge grundläggande kunskaper i allmän och organisk kemi. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • utföra stökiometriska beräkningar.
 • beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda.
 • diskutera olika typer av kemisk bindning och hur dessa inverkar på aggregationstillstånd.
 • förklara begreppet kemisk jämvikt samt dess tillämpning i syra-basjämvikter samt löslighetsjämvikter.
 • redogöra för drivkrafterna och hastigheten för kemiska reaktioner.
 • redogöra för grundläggande termodynamik och särskilt dess kemiska tillämpning.
 • redogöra för den organiska kemins vanligaste ämnesklasser och deras egenskaper samt nomenklatur.
 • beskriva de organiska föreningarnas konformation och stereokemi samt vissa reaktionstyper.
 • utföra vissa elementära kemiska laboratorietekniker samt visa viss färdighet i teoretisk analys av laborativa data och förmåga att redovisa dessa i en laborationsrapport.

Kursinnehåll

Atomers och molekylers uppbyggnad. Stökiometri. Kemisk jämvikt, bl.a. syra-basjämvikter och löslighetsjämvikter. Kemisk bindning. Kemisk reaktionskinetik. Termodynamikens tre huvudsatser och begreppen entalpi, entropi och Gibbs fria energi. Organiska kemins ämnesklasser, nomenklatur, egenskaper, konformation och stereokemi. Substitutions-, eliminations- och additionsreaktioner inom organisk kemi. Laborationer kopplade till teorin. 

Examination

LAB1LaborationskursU, G1 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 55 hp

För att bli godkänd på labbkursen krävs närvaro på laborationerna samt godkända laborationsredovisningar.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Examinator

Eleonore von Castelmur

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h

Kurslitteratur

Zumdahl & Zumdahl, Chemistry senaste upplagan / newest edition Material på LISAM / Material from the department found at LiSAM
Zumdahl & Zumdahl, Chemistry senaste upplagan / newest edition Material på LISAM / Material from the department found at LiSAM
LAB1 Laborationskurs U, G 1 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 5 hp

För att bli godkänd på labbkursen krävs närvaro på laborationerna samt godkända laborationsredovisningar.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se