Introduktionskurs för universitetsstudier, 2 hp (TGTU35)

Introduction to University Studies, 2 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva K. Törnqvist

Studierektor eller motsvarande

Eva K. Törnqvist
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6KKEM Kemi - molekylär design, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6KBIO Biologi, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6KFYN Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6KMAT Matematik, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping f
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik
 • Kemi - molekylär design, kandidatprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk biologi
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Högskoleingenjör i elektronik
 • Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
 • Högskoleingenjör i maskinteknik
 • Biologi, kandidatprogram
 • Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram
 • Innovativ programmering, kandidatprogram
 • Matematik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Målet är att kursen ska ge en kontext till högskolestudier men också verktyg för att hantera studierelaterade situationer. Studenterna ska efter avslutad kurs

 • Reflektera över samt strukturera sin egen studiesituation
 • Beskriva universitets policy beträffande allas lika villkor
 • Följa överenskomma regler när det gäller vetenskaplig hederlighet

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bland annat personlig planering, frågor om lika villkor och vetenskaplig hederlighet. Betydelsen av att kunna att samarbeta kommer också att behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker via en föreläsningsserie.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2InlämningsuppgiftU, G2 hp
För att få göra den avslutande reflektionsuppgiften krävs 75 % närvaro på föreläsningarna.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för Tema

Studierektor eller motsvarande

Eva K. Törnqvist

Examinator

Eva K. Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 14 h
Rekommenderad självstudietid: 39 h

Kurslitteratur

Material som delas ut vid föreläsningar.
Material som delas ut vid föreläsningar.
UPG2 Inlämningsuppgift U, G 2 hp
För att få göra den avslutande reflektionsuppgiften krävs 75 % närvaro på föreläsningarna.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se