Styrmedel inom energisystemområdet, 6 hp (TMES32)

Energy Policy Instruments, 6 credits

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Patrik Rohdin

Studierektor eller motsvarande

Shahnaz Amiri
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 8 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping v
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Systemverktyg för hållbar utveckling) 8 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i energi - miljö - management

Särskild information

Får ej ingå i examen tillsammans med tkmj50.

 

Ersätts 2020 av TKMJ52.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskap kring styrmedel mot effektivare energianvändning och ökad andel förnyelsebar energi, samt baserad på denna kunskap erhålla färdigheter att kritiskt granska och utvärdera styrmedel inom energisystemområdet. För att uppnå syftet förväntas studenten bland annat erhålla förståelse för de underliggande principerna för hur ett land i en marknadsekonomi fattar beslut rörande styrmedel inom energi, identifiera de styrmedel inom energisystemområdet som idag är i funktion inom EU och i Sverige och hur de inbördes påverkar varandra samt kunna redogöra för hur beslut på nationell- och EU-nivå rörande styrmedel för energi genomförs. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och reflektera över hur beslut fattas kring styrmedel in om energisystemområdet
  • beskriva funktionen för de styrmedel som är aktuella kring energieffektivisering och förnyelsebar energi
  • analysera och utvärdera styrmedel inom energisystemområdet
  • kritiskt granska och värdera vetenskapliga publikationer inom energisystemområdet
  • kommunicera resultatet av sitt lärande inom kursens områden såväl muntligt som skriftligt

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer studenten att på olika sätt träna sin förmåga i att kritiskt granska och själva utvärdera styrmedel inom energisystemområdet. Olika delar av den vetenskapliga forskningsdiskursen presenteras. Deltagarna läser forskningsrapporter, böcker, och vetenskapliga artiklar etc., och granskar dessa kritiskt. Deltagarna gör även utvärdering av styrmedel inom energisystemområdet och skriver texter inom ämnet styrmedel inom energisystemområdet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, arbeten i grupp och individuellt, samt egen inläsning av litteratur. Deltagande vid seminarer, tentamen, samt inlämning av de i kursen ingående projektuppgifterna är obligatoriska.

Examination

UPG2Obligatoriska seminarieuppgifterU, G2 hp
UPG3Obligatoriska inlämningsuppgifterU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Shahnaz Amiri

Examinator

Patrik Rohdin

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h

Kurslitteratur

Textböcker inom området samt artiklar. Skrifter från Energisystem, IEI.
Textböcker inom området samt artiklar. Skrifter från Energisystem, IEI.
UPG2 Obligatoriska seminarieuppgifter U, G 2 hp
UPG3 Obligatoriska inlämningsuppgifter U, 3, 4, 5 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se