Hydrauliska servosystem, 6 hp (TMHP51)

Hydraulic Servo Systems, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Sethson

Studierektor eller motsvarande

David Lundström

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 2 (VT 2021) 1 3 Engelska Linköping v
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Mekatronik) 2 (VT 2021) 1 3 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2021) 1 3 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Mekatronik) 8 (VT 2021) 1 3 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i maskinteknik
  • Civilingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Fluidmekanisk systemteknik, Reglerteknik

Lärandemål

Kursen avser att ge en detaljerad kunskap i hydrauliska servosystem och dess tillämpningar. Innehållet berör både den mobila och industriella sektorn med dess olika särarter. Efter avslutad kurs förväntas studenten

  • förstå hydrauliska servokomponenters funktion och karakteristik
  • kunna tillämpa beräkningsmetodik för komponentval och systemdesign
  • kunna modellera och genomföra dynamiska analyser av återkopplade hydrauliska servosystem avseende prestanda, styrbarhet och energiförbrukning
  • kunna analysera mätningar på komponenter och system

Kursinnehåll

Fördjupad teori om strypningar, störkrafter på ventilelement samt hydraulvätskors fysikaliska egenskaper. Modellering och simuleringsteknik. Matematisk modellering av komponent- och systemdynamik. Reglertekniska analysmetoder. Simulering av fluida systems dynamiska egenskaper. Proportional-/servoventiler - utformning och egenskaper hos olika typer av försteg och effektsteg. Servosystem för styrning av position, hastighet och kraft. Laster med flera frihetsgrader. Reglerprinciper och dynamiska egenskaper. Givarteknologi och mätmetoder för komponenter och system specifika för hydrauliska servosystem.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

UPG2InlämningsuppgiftU, G2 hp
TEN3En skriftlig tentamenU, 3, 4, 53 hp
LAB3LaborationerU, G1 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

TMMS10 - Fluida system och transmissioner
TMMS13 - Elektrohydrauliska system
TMPM06 - Projektkurs avancerad - Mekatronik

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

David Lundström

Examinator

Magnus Sethson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h

Kurslitteratur

Kompendier
J-O Palmberg, Analys och syntes av en tryckregulatorKrus P, Introduction to Transmission Line DynamicsPalmberg J-O, TryckstyrningRydberg K-E, Feedbacks in Hydraulic Servo SystemsRydberg K-E, Hydraulic Servo Systems - Theory and ApplicationsRydberg K-E, Hydraulic Systems with Load Dynamics
Övrigt
Formula Book for Hydraulics and Pneumatics

Kompendier

J-O Palmberg, Analys och syntes av en tryckregulator
Krus P, Introduction to Transmission Line Dynamics
Palmberg J-O, Tryckstyrning
Rydberg K-E, Feedbacks in Hydraulic Servo Systems
Rydberg K-E, Hydraulic Servo Systems - Theory and Applications
Rydberg K-E, Hydraulic Systems with Load Dynamics

Övrigt

Formula Book for Hydraulics and Pneumatics
UPG2 Inlämningsuppgift U, G 2 hp
TEN3 En skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 3 hp
LAB3 Laborationer U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se