Designstudio I, 12 hp (TMKA01)

Design Studio I, 12 credits

Huvudområde

Produktutveckling

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Eklöf

Studierektor eller motsvarande

Peter Hallberg
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2017) 1, 2 3, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Teknisk design) 7 (HT 2017) 1, 2 3, 2 Svenska/Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Produktutveckling

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i design och produktutveckling

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kurser motsvarande en kandidatexamen inom området produktutveckling kopplade till ämnen som design, formgivning, CAD, ergonomi och användardriven produktutveckling. Studenterna bör även vara förtrogna med att jobba i projekt.

Lärandemål

Kursen syftar till att stärka och fördjupa praktiska kunskaper om och förståelse för arbetsprocessen inom teknisk design, från inledande visioner om framtida produkter fram till färdiga designunderlag. Stort fokus riktas mot estetiska upplevelseaspekter i framtagandet av fysiska produkter, kopplat till användare och företag. I kursen ska studenten praktisera och reflektera över sina färdigheter inom teori, praktik samt tänkandets betydelse. Studiokursens arbetsform ger studenten stort ansvar och frihet till att forma sitt eget lärande och kursen ska därför förse studenten med ett antal verktyg och tillfällen så att studenten själv kan utföra det arbetet.
Efter genomförd kurs skall studenten:

 • ha ett fördjupat metodkunnande och förhållningssätt till design, användare och företag, med fokus på artefakter och användarupplevelser.
 • kunna sätta upp mål och medel för en designprocess, från tidigt planeringsarbete till sena faser med detaljdesign.
 • ha förmåga att omformulera givna problemställningar på ett designmässigt sätt.
 • kunna ta fram underlag, tillsammans med olika intressenter, för designbeslut i olika produktutvecklingsfaser, samt kunna formulera motiv och argument för olika designbeslut.
 • visa på en tydlig progression i sitt individuella estetiska skapande.
 • kunna relatera sitt arbete mot ett konst- och designhistoriskt perspektiv.
 • stärkt förmågan att betrakta den egna designpraktiken utifrån ett kritiskt och etiskt perspektiv, samt att kunna ge och ta designkritik.

Kursinnehåll

Skissteknik, iterativ formutveckling (lermodeller - 3D-skanner – Rapid Prototyping), formanalys, product branding (Visual branding), design intent, design manualer, designhistoria, materialestetik (färg/struktur/yta/djup), avancerad färg och formlära, förståelse för ytfinish (inklusive avancerad ytmodellering i 3D/VR), presentationstekniker och designkritik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs i studioform, med en blandning av individuella och gruppbaserade designuppdrag, föreläsningar och seminarier, egna studier och kritik. Det självstyrda lärandet är en nyckel i studioarbetet.

Examination

UPG1InlämningsuppgifterU, 3, 4, 512 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Hallberg

Examinator

David Eklöf

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 102 h
Rekommenderad självstudietid: 218 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Webbsidor

Delar av den centrala kurslitteraturen presenteras på kursens hemsida. Stor vikt läggs vid att studenten själv identifierar relevanta informationskällor

Kompletterande litteratur

Webbsidor

Delar av den centrala kurslitteraturen presenteras på kursens hemsida. Stor vikt läggs vid att studenten själv identifierar relevanta informationskällor

UPG1 Inlämningsuppgifter U, 3, 4, 5 12 hp

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se