Mekanik fk, 6 hp (TMMI71)

Engineering Mechanics, Advanced course, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joakim Holmberg

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 5 (HT 2019) 2 2 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Högskoleingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurser i analys, algebra, mekanik och CAD

Lärandemål

Kursen syftar till att ge den studerande förtrogenhet med de grundläggande lagarna i den klassiska mekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa lagarna på konkreta mekaniska problem. Kursen ger också en introduktion till modellering och simulering av mekaniska system med hjälp av ändamålsenlig programvara. Efter kursen ska den studerande kunna:

• defniera grundläggande begrepp inom mekaniken, såsom kraftbegreppet, momentbegreppet, mekanisk jämvikt, masscentrum, hastighet, acceleration, vinkelhastighet, vinkelacceleration, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, tröghetsmoment, impuls och impulsmoment;

• teckna uttryck för och även beräkna ovanstående storheter i tre dimensioner;

• utföra friläggningar i tre dimensioner;

• beräkna de laster som verkar på mekaniska system i statisk och dynamisk jämvikt i tre dimensioner;

• formulera och lösa problem rörande statik och dynamik i tre dimensioner;

• använda programvara för mekaniksimulering;

• identifera uppenbart orimliga resultat.

Kursinnehåll

Statik i tre dimensioner: kraft- och momentjämvikt.

Stela kroppens dynamik i tre dimensioner: derivering av en vektor i rörliga koordinater, rörelsemängdsmoment, tröghetsmatrisen, Eulers rörelselagar, dynamisk obalans, gyro.

Simulering: modellering av flerkroppssystem, inversdynamik, hantering av programvara för mekaniksimulering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och datorövningar.

Examination

UPG1Godkända individuella beräkningsuppgifterU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Meriam J.L. & Kraige L.G.: Engineering Mechanics, STATICS & DYNAMICS (båda volymerna), SI-version, Wiley.

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Examinator

Joakim Holmberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Godkända individuella beräkningsuppgifter U, 3, 4, 5 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se