Tillämpad energiomvandling, 6 hp (TMMV19)

Applied Energy Conversion, 6 credits

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Matts Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Johan Renner
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 4 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Energi- och miljöteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i energi - miljö - management

Förkunskapskrav

Termodynamik, Strömningslära och värmeöverföring eller motsvarande. 

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Termodynamik, Strömningslära och värmeöverföring eller motsvarande.

Lärandemål

Studenten skall efter kursen kunna:

  • Analysera, visualisera och modellera energitekniska problemställningar, inkluderande termodynamiska, värmetekniska och strömningstekniska fenomen.
  • Utföra beräkningar på tillämpade energiförlopp på en överslagsmässig nivå. Bedöma relevansen av olika lösningar till tillämpade energiproblem.
  • Med hjälp av Matlab, Excel eller motsvarande skapa egna beräkningsmodeller applicerat på energitekniska frågeställningar. 

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge studenten en utökad förmåga avseende analys- och beräkningsmetodik inom tillämpad energiteknik. Tillämpad energiteknik avser tekniska komponent- och systemtillämpningar inom strömningslära, värmeöverföring och strömningslära. Stationära och transienta systemanalyser ingår. Tillämpning av Matlab- och Excel-programmering för energiberäkningar ingår. Utöver förkunskapskraven kommer nytt teoretiskt stoff att ingå som berör energiteknikområdet. Detta stoff kommer att vara projektuppgiftspecifikt, men kan omfatta t.ex. vindkraft, pump- och systemdimensionering, mätmetoder med tillämpningar, kombicykelprocesser och solkraft. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen. En projektuppgift ska lösas per period. Uppgiften löses i mindre studentgrupper. Varje projektuppgift kan vara uppdelad i deluppgifter, och projektarbetet examineras i slutet av varje period . Projektuppgiften redovisas skriftligt och presenteras muntligt. För varje uppgift kommer ett antal föreläsningar att ges, varefter själva uppgiften presenteras vid ett storseminarium där studenterna får möjlighet att diskutera, fundera och göra frågor rörande uppgiften. Som stöd under läsperioden finns schemalagda handledningstillfällen där studenterna kan arbeta med uppgifterna med stöd av lärare.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 2U, 3, 4, 53 hp
UPG1Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 1U, 3, 4, 53 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Renner

Examinator

Matts Karlsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG2 Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 2 U, 3, 4, 5 3 hp
UPG1 Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 1 U, 3, 4, 5 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se