Tävlingsfordonsprojekt, 6 hp (TMPP02)

Project Course - Race Vehicle Engineering, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Peter Hallberg
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2017) 1, 2 Svenska Linköping f
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2017) 1, 2 Svenska Linköping f
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i design och produktutveckling
  • Civilingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper från tidigare kurser under utbildningen

Lärandemål

Kursen avser att befästa kunskaper i grundutbildningen genom tillämpning på ett utvecklingsprojekt som resulterar i ett fordon som kan konkurrera i en lämplig tävlingsklass. Efter genomförd kurs skall studenten:

  • kunna använda en kravspecifikation i form av ett reglemente för att generera och värdera koncept.
  • kunna tillämpa produktmodellering för effektiv produktframtagning.
  • kunna göra en projektplanering.
  • ha erfarenhet av att arbeta i grupp med utvecklingsprojekt

Kursinnehåll

Kursen utgörs av ett projekt som avser framtagningen av ett vägfordon för tävlingsbruk enligt ett visst reglemente. Projektet bedrivs självständigt av studenterna med stöd från lärare och omfattar olika faser av produktutveckling, från problemformulering, produktmodellering, dimensionering och optimering utifrån ett reglemente och andra krav, samt genomförande av byggnation av fordonet. Projektet examineras med skriftlig rapport och muntliga presentationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av ett handlett projektarbete, som utförs i grupper. Studenterna förutsätts ta mycket stort eget ansvar för att projektarbetet slutförs. Ett projekt kan pågå under två eller flera år men en enskild student kan examineras efter ett års medverkan.

Examination

PRA1ProjektarbeteU, G6 hp

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Hallberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
PRA1 Projektarbete U, G 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se