Offensiv kvalitetsutveckling, gk, 6 hp (TMQU03)

Quality Management and Engineering, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bonnie Poksinska

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 1 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping o
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Management) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Sensorer och material i biomedicin) 9 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Industrial Engineering and Management
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk biologi

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen samtidigt som TMQU46.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Sannolikhetslära och statistik

Lärandemål

Kursen avser att möta industrins behov av ingenjörer med kunskap inom kvalitetsområdet. Kursen ska ge en helhetsbild av kvalitetsområdet med särskilt fokus på principer, arbetssätt och metoder för offensiv kvalitetsutveckling. Efter genomförd kurs skall teknologen kunna;

 • tillämpa grundläggande principer, arbetssätt och metoder för kvalitets- och verksamhetsutveckling och utifrån ett systemperspektiv identifiera situationer där dessa kan bidra till industriell utveckling genom förbättring av produkter och processer.
 • planera och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt rörande statistisk processtyrning, försöksplanering, produktutveckling och processutveckling
 • värdera och analysera processinformation för att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och lösa kvalitetsrelaterade problem inom industri och tjänsteproduktion
 • granska och diskutera former för organisering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete och beskriva principer för hur ett offensivt kvalitetsutvecklingsarbete kan bedrivas i industriella organisationer
 • värdera och utveckla policies, mål och styrdokument för kvalitetsarbete samt beskriva uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem

Kursinnehåll

Principer, praktiker and tekniker för kvalitetsutveckling, Kundbehovsanalys, Försöksplanering, Statistisk processtyrning, Processduglighetsanalys, Processledning, Förbättringsverktyg och Ledningsverktyg, Kvalitetsledningssystem med fokus på ISO 9000 certifiering, Q-modeller.

Undervisnings- och arbetsformer

För att stödja ett aktivt lärande hos våra studenter organiseras kursen utifrån ett antal projektuppgifter kopplat till ett industriellt exempel. Undervisningen består av föreläsningar, där teoretiska perspektiv presenteras; seminarier för diskussion av case; lektioner där studenterna får träna på att tillämpa centrala metoder.

Examination

UPG2InlämningsuppgifterU, G4 hp
DAT1DatortentamenU, 3, 4, 52 hp

Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

Six Sigma Quality, Lean Production, Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling, Statistisk kvalitetsstyrning

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Examinator

Bonnie Poksinska

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Böcker
Bergman Bo, Klefsjö Bengt, (2010) Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction 3 Studentlitteratur
ISBN: 9789144059426

Artiklar och kompendium är tillräckligt för att klara kursen, men för ett högre betyg rekommenderar vi boken.

Övrigt

Artiklar och kompendium finns tillgängligt på kurshemsidan i Lisam.

Böcker

Bergman Bo, Klefsjö Bengt, (2010) Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction 3 Studentlitteratur

ISBN: 9789144059426

Artiklar och kompendium är tillräckligt för att klara kursen, men för ett högre betyg rekommenderar vi boken.

Övrigt

Artiklar och kompendium finns tillgängligt på kurshemsidan i Lisam.

UPG2 Inlämningsuppgifter U, G 4 hp
DAT1 Datortentamen U, 3, 4, 5 2 hp

Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se