Matematisk grundkurs, 6 hp (TNA001)

Foundation Course in Mathematics, 6 credits

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Claes Algström

Studierektor eller motsvarande

George Baravdish
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 1 (HT 2017) 0, 1 -, - Svenska Norrköping o
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 1 (HT 2017) 0, 1 -, - Svenska Norrköping o
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 1 (HT 2017) 0, 1 -, - Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Civilingenjör i medieteknik

Lärandemål

Kursen syftar till att bidra till en positiv start på universitetsstudierna, både då det gäller en social tillhörighet samt att få en repetition av matematik från tidigare studier. Dessutom skall några matematiska begrepp, som för många är nya, introduceras. Ett viktigt mål är att systematiskt ge utvecklingsmöjligheter inom vissa områden genom att använda varierat arbetssätt och flera examinationsmoment. Detta skall bl.a. bidra till att förbättra den studerandes förmåga att reflektera över det egna lärandet och ge förtrogenhet med att arbeta i en grupp, som skall ses som en resurs där goda samarbetsformer uppmuntras.
Inom ramen för kursens innehåll skall den studerande efter genomgången kurs:

 • kunna visa en elementär förmåga att skriva, läsa och tala det matematiska språket.
 • kunna visa god algebraisk räkneförmåga med reella tal och komplexa tal.
 • kunna använda grundläggande begrepp inom funktionsläran, såsom definitions- och värdemängd, sammansatta funktioner, inverser och deras viktigaste egenskaper.
 • kunna elementära funktioners egenskaper samt använda detta i problemlösning.
 • kunna ställa upp och lösa ekvationer och olikheter.
 • kunna arbeta med aritmetiska och geometriska talföljder och summor samt binomialsatsen.
 • visa att man förstått principen för induktionsbevis och/eller genomföra enkla sådana bevis.
 • ha grundläggande kunskaper i vektorgeometri i två och tre dimensioner och där bl.a. kunna lösa problem som kräver kunskaper i lösning av linjära ekvationssystem, skalärprodukt samt ekvationer för linjer och plan.
 • kunna redogöra för innehållet i några centrala definitioner och enkla bevis.

 • Kursinnehåll

  Räkning med algebraiska uttryck, olikheter, absolutbelopp. Ekvationslösning. Funktioner och funktionskurvor. Definition av de elementära funktionerna: naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner och arcusfunktionerna, komplexa exponentialfunktionen. Undersökning av de elementära funktionernas egenskaper. Grundläggande principer för logiska resonemang. Induktionsbevis. Koordinatsystem i planet, polära koordinater, ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet, komplexa tal i polär form, Eulers formler. Talföljder och summor, binomialsatsen. Grundläggande vektorgeometri, ekvationer för linjer och plan i tre dimensioner.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Undervisningen och stödet till kursdeltagarna sker i form av föreläsningar, lektioner och handledning av lärare. En stor del av arbetet, inklusive viss examination, kommer att ske i grupper (se nedan).

  Examination

  KTR1Frivilliga kontrollskrivningarD0 hp
  UPG1Inlämningsuppgifter och muntliga redovisningarU, G1.5 hp
  TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54.5 hp
  Kontrollskrivningarna är bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. nästkommande augusti.

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Studierektor eller motsvarande

  George Baravdish

  Examinator

  Claes Algström

  Kurshemsida och andra länkar

  http://www2.itn.liu.se/utbildning/kurs/

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 83 h
  Rekommenderad självstudietid: 77 h

  Kurslitteratur

  Kompletterande litteratur

  Böcker
  Forsling-Neymark, Matematisk analys, en variabel

  Kap 1-2

  Kompendier

  Kompletterande material (utges av institutionen)

  Kompletterande litteratur

  Böcker

  Forsling-Neymark, Matematisk analys, en variabel

  Kap 1-2

  Kompendier

  Kompletterande material (utges av institutionen)

  KTR1 Frivilliga kontrollskrivningar D 0 hp
  UPG1 Inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar U, G 1.5 hp
  TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4.5 hp
  Kontrollskrivningarna är bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. nästkommande augusti.

  Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

  Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se