Medietekniskt kandidatprojekt, 18 hp (TNM094)

Media Technology - Bachelor Project, 18 credits

Huvudområde

Medieteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karljohan Lundin Palmerius

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 6 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i medieteknik

Särskild information

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.

Lärandemål

För att få godkänt på kursen måste studenten visa förmåga att Ämneskunskaper:

 • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
 • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
Individuella och yrkesmässiga färdigheter:
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur
Arbeta i grupp och kommunicera:
 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i grupp
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
Ingenjörsmässighet:
 • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
Programspecifika mål:
 • tillämpa medietekniska kunskaper, exempelvis publicering, ljud- och bildteknik, datorgrafik och visualisering
Kursspecifika mål:
 • följa etablerade protokoll för utvecklingsprojekt (projektstyrning kravhantering, systemarkitektur, programdesign, implementation, dokumentation, test, underhåll)
 • utnyttja verktyg, programvarubibliotek, standarder och designmönster för att med avseende på tidseffektivitet och kvalitet förbättra utvecklingen av programvara

Kursinnehåll

 • Grundprinciper i programvaruutveckling
 • Utvecklingsmetodik
 • Designmönster
 • Modelleringsnotation

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen introducerar teorier och principer för programvaruutveckling och utvecklingsmetodik genom föreläsningar, som examineras genom individuella rapporter. I laborationer får studenterna prova på praktiskt användande av vertyg och öva upp färdigheter. Teorier och färdigheter används sedan i ett omfattande utvecklingsprojekt i grupper om 5-8 studenter. Studentens förståelse och färdigheter examineras genom projektmöten samt en avslutande presentation av projektets resultat.

Projektet är kopplat till Svenska-strimman där studenterna får både skrivhjälp och återkoppling på rapporter.

Examination

UPG2OpponeringU, G0.5 hp
UPG1UppsatsU, G1.5 hp
PRA1ProjektU, G14 hp
LAB1LaborationerU, G2 hp
I PRA1 ingår obligatoriska seminarier där projektets progression diskuteras, en gemensam rapport och en presentation som ligger till grund för projektets godkännande. I UPG1 skrivs en individuell uppsats som reflekterar över projektets genomförande med utgångspunkt från och kopplingar till genomgången utvecklingsteori.
På kursens ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Karljohan Lundin Palmerius

Kurshemsida och andra länkar

http://www.itn.liu.se/~karlu20/courses/TNM094

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 56 h
Rekommenderad självstudietid: 424 h

Kurslitteratur

Pfleeger & Atlee, Software Engineering Theory and Practice, samt kompletterande litteratur från Internet.
Pfleeger & Atlee, Software Engineering Theory and Practice, samt kompletterande litteratur från Internet.
UPG2 Opponering U, G 0.5 hp
UPG1 Uppsats U, G 1.5 hp
PRA1 Projekt U, G 14 hp
LAB1 Laborationer U, G 2 hp
I PRA1 ingår obligatoriska seminarier där projektets progression diskuteras, en gemensam rapport och en presentation som ligger till grund för projektets godkännande. I UPG1 skrivs en individuell uppsats som reflekterar över projektets genomförande med utgångspunkt från och kopplingar till genomgången utvecklingsteori.
På kursens ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se