Examensarbete, 60 hp (TQXX60)

Degree project - Master’s Thesis, 60 credits

Huvudområde

se beslutade huvudområden

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MPRO Protein Science, masterprogram (Intern) 3 (HT 2017) 1, 2 -, -, -, - Svenska/Engelska Ortsoberoende o/v
6MKOS Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, masterprogram 3 (HT 2017) 1, 2 -, -, -, - Engelska Ortsoberoende o/v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

se beslutade huvudområden

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

 • Ecology and the Environment, masterprogram
 • Protein Science, masterprogram
 • Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram
 • Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, masterprogram

Särskild information

naturvetenskaplig master

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Tillträde till mastersprogram. Därtill krävs för tillträde till examensarbetet minst 30 högskolepoäng inom programmet varav 24 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet och bokförs tills registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXJOB.

Lärandemål

Efter examensarbetet ska den studerande inom huvudområdet kunna

 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
 • visa väsentligt fördjupade metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete.

 

Kursinnehåll

Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.

Examination

AUSKTre auskultationerD0.5 hp
OPPOOppositionU, G1.5 hp
UPG3Skriftlig rapport, muntlig framläggning och analys samt reflektionsdokumentU, G22 hp
UPG2Fält/laboratorie/teoretiskt arbete och analys samt halvtidskontrollU, G30 hp
UPG1PlaneringsrapportU, G6 hp

Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuelltreflektionsdokument över genomfört arbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 1600 h

Kurslitteratur

Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare
AUSK Tre auskultationer D 0.5 hp
OPPO Opposition U, G 1.5 hp
UPG3 Skriftlig rapport, muntlig framläggning och analys samt reflektionsdokument U, G 22 hp
UPG2 Fält/laboratorie/teoretiskt arbete och analys samt halvtidskontroll U, G 30 hp
UPG1 Planeringsrapport U, G 6 hp

Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuelltreflektionsdokument över genomfört arbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se