Trådlös kommunikation, 6 hp (TSKS13)

Wireless Communications, 6 credits

Huvudområde

Elektroteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Danyo Danev

Studierektor eller motsvarande

Klas Nordberg

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Kommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Kommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6MELE Electronics Engineering, masterprogram (Analogue/Digital and RF IC Design) 2 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6MCSY Communication Systems, masterprogram 2 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Kommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Kommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Kommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Kommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Kommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Telekommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Kommunikation) 8 (VT 2017) 1 4 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Electronics Engineering, masterprogram
 • Communication Systems, masterprogram
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Signalteori och Digital kommunikation.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om problem och angreppsmetoder vid konstruktion av radiokommunikationssystem. Tyngdpunkten ligger på digitala radiosystem och kursen belyser bland annat hur olika typer av signalbehandling används för att konstruera effektiva radiosystem. Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna:

 • Utföra länkbudgetberäkningar i samband med planering av trådlösa kommunikationslänkar.
 • Identifiera och beskriva olika fysikaliska och statistiska trådlösa kanalmodeller.
 • Redovisa modulationförfaranden för trådlös kommunikation och deras spektrala egenskaper samt utvärdera deras prestanda över fädande kanaler.
 • Redogöra för kodningstekniker som kan användas för förbättring av överföringskvaliten.
 • Beskriva och lösa uppgifter om direktsekvens och frekvenshopp-bandspridning.
 • Analysera och beskriva egenskaper för olika diversitetsmetoder.
 • Redovisa och använda dem grundläggande principerna för design och analys av trådlösa cellulära system. 
 • Redogöra för och lösa problem om ARQ och några grundläggande trådlösa åtkomstprotokoll.

 

Kursinnehåll

Föreläsningar och räkneövningar behandlar följande områden inom radiokommunikation:

 • Grundläggande om radiokommunikationssystem: frekvensspektrums användning, olika radiosystem.
 • Systemorienterad antenn- och vågutbredningsteori: utbredning i fri rymd, troposfärutbredning, jonosfärutbredning, grundläggande antennteori.
 • Statistiska kanalmodeller: fädande kanaler, tids- och frekvensdispersiva kanaler, digitala kanalmodeller.
 • Modulationsmetoder för radiokanalen: bitfelsprestanda i fädande kanaler, spektrumegenskaper, bandbreddseffektiv modulation, OFDM.
 • Diversitetsförfaranden: diversitetsmetoder, sammanvägningsmetoder, prestanda för diversitetssystem.
 • Kodningsmetoder för radiokanaler: metoder för skurfelskanaler, kodningsvinster.
 • Bandspridningsmetoder: frekvenshopp, direktsekvens.
 • Trådlöst paketöverföring: återsändningstekniker (ARQ), trådlösa åtkomstprotokoll - ALOHA och CSMA.
 • Trådlösa cellulära system: grundläggande koncept, frekvensåteranvändning, kapacitetsberäkningar.
 • Tillämpningsexempel: GSM, WLAN.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, räkneövningar samt projektarbete. Projektarbetet utförs i grupper om 2 studenter. Till projektet väljer varje grupp ett projektämne från en tillgänglig lista. Grupparbetet börjar med att söka lämplig informationsmaterial som måste godkännas av kursansvarig. Projektarbetet förväntas ta ca 5 veckor och resulterar i en skriftlig rapport. Kursen avslutas med ett antal seminarier med obligatorisk närvaro där projektgrupperna redovisar sina projekt. Parallellt med projektet kommer ett antal föreläsningar att ges.

Examination

LAB1Laborationskurs i form av projektuppgiftU, G2 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Klas Nordberg

Examinator

Danyo Danev

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker
Lars Ahlin, Ben Slimane, Jens Zander, (2006) Principles of Wireless Communications

Studentlitteratur, ISBN 91-44-03080-0

Kompletterande litteratur

Böcker

Lars Ahlin, Ben Slimane, Jens Zander, (2006) Principles of Wireless Communications

Studentlitteratur, ISBN 91-44-03080-0

LAB1 Laborationskurs i form av projektuppgift U, G 2 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se