Affärsjuridiska Kandidatprogrammet, 180 hp

Bachelor's Programme in Commercial and Business Law, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Affärsjuridisk kandidatexamen

Studietakt

Helfart

Inledning

Affärsjuridiska kandidatprogrammet är en treårig utbildning på grundläggande nivå som leder till en affärsjuridisk kandidatexamen. I programmet studeras juridik och ekonomi liksom samspelet mellan rätt, etik och kultur. Programmet kännetecknas av en integration mellan juridik och ekonomi samt mellan teori och praktik.

Utbildningen ger behörighet till utbildningar på avancerad nivå. 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom affärsrätt, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom affärsrätt göra affärsrättsliga bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom delar av företagsekonomin,
 • visa förmåga att göra affärsrättsliga bedömningar med hänsyn till ekonomiska aspekter,
 • visa förmåga att kommunicera i en nationell respektive internationell affärskontext.

Innehåll

Affärsjuridiska kandidatprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram omfattande sex terminer heltidsstudier (180 hp). Programmet består av kurser i affärsrätt och rättsteori och -metod om sammanlagt minst 125 hp och högst 150 hp, samt kurser i företagsekonomi och nationalekonomi om sammanlagt 30 hp. Därtill finns möjlighet att välja kurser om upp till 25 hp i språk och interkulturell kommunikation.

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom att flertalet kurser bygger på och förutsätter kunskaper inhämtade under tidigare programkurser.

Komplexiteten i de frågeställningar som behandlas på kurserna ökar bl a genom behovet av att tillämpa regler från flera olika rättsområden och av att tillämpa ett affärsrättsligt perspektiv under beaktande av bl a ekonomiska aspekter avseende olika lösningar. De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål utvecklas också genom återkommande övningstillfällen med ökade krav under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen bland annat ökade krav på problemlösningsförmåga, självständighet, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter.

Under termin 1 till 6 ges vid flera tillfällen möjlighet att välja mellan kurser i svensk affärsrätt och kurser i det engelska, franska, spanska och tyska affärsspråket, samt kurser i interkulturell och internationell affärskommunikation. Dessa kurser ges på halv- eller kvartsfart och läses tidvis parallellt med övriga programkurser.

Programmet avslutas med kandidatuppsatskursen, under vilken ett självständigt arbete inom affärsrätt om 15 hp skrivs.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Inriktningar

Programmet kan läsas med allmän eller internationell inriktning.

Den allmänna inriktningen består av valbara kurser i svensk affärsrätt. Den internationella inriktningen består av valbara kurser i det engelska, franska, spanska eller tyska affärsspråket, internationell affärskommunikation, interkulturell affärskommunikation samt internationell affärsrätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen kännetecknas av ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal. För att uppnå lärandemålen krävs ett aktivt deltagande i undervisningen samt självstudier. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, gruppövningar, rollspel samt handledning vid uppsatsarbete. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

För tillträde till kurserna Arbetsrätt (7,5 hp) och Civilprocessrätt (7,5 hp) på termin 3, Fördjupad speciell avtalsrätt (7,5 hp) och Associationsrätt (15 hp) på termin 4, Immaterial-, marknads- och konkurrensrätt (7,5 hp), Fastighetsrätt, med inriktning mot ägande- och nyttjanderätt (7,5 hp), Skatterätt (15 hp) på termin 5, Kredit- och obeståndsrätt (7,5 hp), IT och dataskyddsrätt (2,5 hp), Rätten i en globaliserad värld (2,5 hp) och Allmän rättslära III (5 hp) på termin 6 krävs godkända resultat i kurserna Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp), Allmän rättslära I (3 hp).

För tillträde till kurserna Arbetsrätt, Immaterial-, marknads- och konkurrensrätt, IT och dataskyddsrätt samt Rätten i en globaliserad värld krävs dessutom godkänt resultat i kursen Offentlig rätt med EU-rätt (12 hp), för tillträde till kursen Associationsrätt godkänt resultat i kursen Redovisning och Redovisningsrätt (12 hp), för tillträde till kursen Skatterätt godkända resultat i kurserna Redovisning och Redovisningsrätt (12 hp) samt Associationsrätt (15 hp), för tillträde till kursen Allmän rättslära III godkända resultat i kursen Allmän rättslära II (3 hp).

För tillträde till kandidatuppsatskursen krävs godkända resultat i programkurser inom affärsrätt om minst 75 hp, varav Allmän rättslära I (3 hp) och Allmän rättslära II (3 hp).

För tillträde till kurser i det franska, spanska eller tyska affärsspråket krävs utöver de under rubriken ”Förkunskapskrav” beskrivna behörighetsförutsättningar att den studerande uppfyller förkunskapskravet Franska respektive Spanska respektive Tyska 3 eller motsvarande.

De specifika förkunskapskraven framgår av kursplanen till respektive kurs.

Examenskrav

Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga utbildningsmoment som ingår i utbildningsprogrammet uppfyller kraven för affärsjuridisk kandidatexamen från det affärsjuridiska kandidatprogrammet.

För att få en affärsjuridisk kandidatexamen med allmän inriktning, behöver samtliga obligatoriska programkurser, med minst godkända betyg, ha slutförts, och antingen samtliga valbara programkurser i svensk affärsrätt, eller valbara programkurser i svensk affärsrätt och färre än 25 hp valbara kurser ingående i den internationella inriktningen, ha slutförts. 

För att få en affärsjuridisk kandidatexamen med internationell inriktning, behöver, med minst godkända betyg, dels samtliga obligatoriska kurser på programmet, ha slutförts, dels programkurser med internationell inriktning om minst 25 hp, ha slutförts. 

Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

Examensbenämning på svenska

Affärsjuridisk kandidatexamen

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Science with a major in Commercial and Business Law

Särskild information

Tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

Undervisningsspråk

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma. För den internationella inriktningen i det affärsjuridiska kandidatprogrammet kan kurser i språken engelska, franska, tyska eller spanska väljas.

Övergångsregler

Denna utbildningsplan träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med den 1 juli 2021. Från och med den 1 juli 2024 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits före den 1 juli 2021.

Från och med höstterminen 2020 fasas kurser enligt den utbildningsplan som gäller från och med höstterminen 2015 för Affärsjuridiska kandidatprogrammet och höstterminen 2016 för Affärsjuridiska kandidatprogrammen med Europainriktning successivt ut. Detta innebär att kurserna Affärsrätt samt Rättsteori och rättsteknik på termin 1 ges sista gången höstterminen 2020, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt på termin 2 ges sista gången vårterminen 2021, Tysk respektive Fransk kommunikation och rättskultur I på termin 3 ges sista gången höstterminen 2021 osv. Juridisk och ekonomisk företagsanalys, på termin 6 kommer således att ges sista gången vårterminen 2023.

Student som antagits till utbildningen före den 1 juli 2021 har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid fem tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.

Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast den 30 juni 2024.

Termin 3 (HT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
722G64 Finansiell planering 7.5 G1F v202234-202238 O
704G01 Interkulturell affärskommunikation 7.5 G1N v202234-202303 V
704G06 Fransk affärskultur och näringsliv 7.5 G1N v202234-202303 V
704G07 Tysk affärskultur och näringsliv 7.5 G1N v202234-202303 V
704G08 Spansk affärskultur och näringsliv 7.5 G1N v202234-202303 V
702G10 Arbetsrätt 7.5 G1F v202239-202243 O
702G11 Civilprocessrätt 7.5 G1F v202244-202248 O
702G12 Straffrätt med inriktning mot ekonomiska brott 7.5 G1N v202249-202303 V

Termin 5 (HT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
702G20 Immaterial-, marknads- och konkurrensrätt 7.5 G1F v202334-202338 V
704GXXX Engelsk/Fransk/Spansk/Tysk affärskommunikation och kultur 7.5 G1N v202334-202342 V
702G21 Fastighetsrätt, med inriktning mot ägande- och nyttjanderätt 7.5 G1F v202339-202343 O
702G22 Skatterätt 15 G1F v202344-202403 O

Termin 6 (VT 2024)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
702G23 Kredit- och obeståndsrätt 7.5 G1F O
702G24 Rätten i en globaliserad värld 2.5 G1F V
702G25 IT och dataskyddsrätt 2.5 G1F V
702G26 Allmän rättslära III 5 G1F O
702G27 Kandidatuppsats i affärsrätt 15 G2E O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se