Kandidatprogrammet i miljövetenskap, 180 hp

Bachelor´s Programme in Environmental Science, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar hur miljöproblem uppkommer och hur förutsättningar för en hållbar utveckling kan skapas. Området omfattar den biofysiska miljön och de miljö- och resursproblem som uppkommer till följd av mänskligt handlande och nyttjande av naturen. Samtidigt uppmärksammar miljövetenskapen att miljöproblemen orsakas i samhället och att det är i samhället de tolkas, kommuniceras och åtgärdas. Inom miljövetenskap förenas och integreras ett stort antal perspektiv, teorier, metoder och tekniker från olika discipliner och traditioner, vilket ger en helhetssyn på miljöfrågorna. På så sätt kan miljövetenskapen bidra till lösningar av dagens miljöproblem, samt till utvecklingen mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, såväl lokalt som globalt.
Kandidatprogrammet i miljövetenskap är ett program på grundläggande nivå och leder till en kandidatexamen i Miljövetenskap. Utbildningen syftar till att den examinerade miljövetaren skall ha förvärvat gediget miljövetenskapligt kunnande, förmåga att arbeta i och att leda projekt, samt förmåga att skriftligt och muntligt kommunicera med företrädare för olika intressen. Dessa kunskaper och förmågor gör att miljövetaren är anställningsbar inom privat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.
Utbildningen syftar också till att förbereda den studerande för studier på avancerad nivå.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet miljövetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom miljövetenskap, fördjupning inom någon del av miljövetenskap samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom miljövetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

  • visa förmåga att inom miljövetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För kandidatexamen skall studenten

  • kunna integrera kunskap inom miljövetenskap från natur-, teknik-, samhällsvetenskapliga kunskapsområden och humaniora,

Innehåll

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och består av två obligatoriska år om 120 hp samt en fördjupningsdel om 60 hp som inkluderar möjlighet att fördjupa sig inom olika områden.

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom succesiv fördjupning mellan de första åren och ytterligare fördjupning inom miljövetenskap under fördjupningskurserna under tredje året. Förmågor och färdigheter utvecklas genom återkommande examinationsmoment där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter.

De första två åren är gemensamma för hela utbildningsprogrammet och syftar till att ge en förståelse och fördjupning av miljöfrågornas mångsidiga karaktär. Fokus ligger på miljöproblemens uppkomst och hantering, vilket innebär att naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar sätts i kulturella och samhälleliga sammanhang. Kurserna är tematiskt upplagda. Stor vikt läggs vid eget kunskapssökande inom tydligt givna kursramar. I varje kurs ingår praktiska moment där studenterna tillägnar sig grundläggande kunskap och praktisk färdighet vad gäller metoder och tekniker vanliga inom det tillämpade miljöarbetet liksom inom miljövetenskaplig forskning. Här ingår naturvetenskapliga fältstudier och laborationer. Vidare ingår praktiska moment som introducerar statistiska, systemanalytiska, ekonomiska, och kvalitativa forskningsmetoder. De praktiska momenten används som utgångspunkter för att söka kunskap om orsakssamband och vidare sammanhang. 
Skriftlig och muntlig framställning, i grupp och/eller enskilt, ingår i alla kurser.

Under år 3, ingår sammanlagt 30 hp valbara fördjupningskurser. Fördjupningskurserna är tydligt avnämarinriktade.

Vidare ingår också tre obligatoriska kurser; Praktik inom miljövetenskap; Projektledning, organisationsteori, arbetsmiljö; samt Självständigt arbete (examensarbete) i miljövetenskap. 

Vissa fördjupningskurser ges på engelska. 

Möjlighet finns för utbytesstudier under utbildningens tredje år.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

På kandidatprogrammet i miljövetenskap används en problem- och projektorienterad arbetsform, där de studerandes eget kunskapssökande och kunskapskritiska arbete står i centrum samt förmåga att arbeta i grupp. Basgruppen är en central arbetsform under större delen av programmet. Studenterna arbetar självständigt med frågeställningar och projekt både individuellt och i basgrupper. Föreläsningar, seminarier, olika typer av praktiska moment, litteraturstudier, handledning samt muntlig och skriftlig kommunikation utgör stöd för lärandet.

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

- För behörighet till Miljövetenskap B1 krävs att Miljövetenskap A1 (30 hp) är godkänd.

- För behörighet till Miljövetenskap B2 krävs att Miljövetenskap A1 (30 hp) och Miljövetenskap A2 (30 hp) är godkända.

- För behörighet till Valbara kurser på termin 5 krävs att Miljövetenskap A1 (30 hp), Miljövetenskap A2 (30 hp), och Miljövetenskap B1 (30 hp) är godkända.

- För behörighet till Examensarbete i miljövetenskap krävs att Miljövetenskap A1 (30 hp), Miljövetenskap A2 (30 hp), Miljövetenskap B1 (30 hp), Miljövetenskap B2 (30 hp) är godkända samt 15 hp godkända fördjupningskurser från termin 5.

Examenskrav

Kandidatexamen i miljövetenskap uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp i programmet, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap.

Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

Examensbenämning på svenska

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Science with a major in Environmental Science

Särskild information

Tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

Undervisningsspråk

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

Termin 2 (VT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
746G24 Miljövetenskap A2 30 G1F v202204-202223 O

Termin 3 (HT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
746G17 Miljövetenskap B1 30 G2F v202234-202303 O

Termin 4 (VT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
746G18 Miljövetenskap B2 30 G1F v202304-202323 O

Termin 5 (HT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
709G12 Fältstudier - Städer och urban planering 7.5 G2F V

Antal studenter på kursen är max 20 platser för samhällsplanerarstudenter.
Kursen ges på Samhällsplanerarprogrammet men 5 platser erbjuds miljövetarstudenter, utöver de ovan.

709G16 GIS inom samhällsplanering, fördjupning 7.5 G2F V

Kursen ges på Samhällsplanerarprogrammet men 5 platser erbjuds miljövetarstudenter

709G22 Fysisk planering, fördjupning 7.5 G2F V

Kursen ges på Samhällsplanerarprogrammet men 5 platser erbjuds miljövetarstudenter

746G19 Miljörätt 7.5 G2F V
746G26 Analytisk miljökemi 7.5 G2F V
746G28 Internationell miljömanagement 7.5 G2F V

Kursen erbjuds också studenter på Samhällsplanerarprogrammet med 5 platser

746G29 Miljöövervakning 7.5 G2F V
746G30 Nationell miljömanagement 7.5 G2F V

5 platser erbjuds studenter på Samhällsplanerarprogrammet.

746G33 Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd 7.5 G2F V
746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V

Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på vår.

746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V

Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på vår.

746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V

Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på vår.

746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V

Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på våren.

746G49 Ekologins mångfald och praktiska betydelse 7.5 G2F V
746G50 GIS som miljövetenskaplig metod 7.5 G2F V

Kursen erbjuds också studenter på samhällsplanerarprogrammet (5 platser)

746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V

Kursen är obligatorisk för samtliga programstudenter, dock kan studenten välja att läsa kursen under termin 5 eller termin 6.

746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V

Kursen är obligatorisk för samtliga programstudenter, dock kan studenten välja att läsa kursen under termin 5 eller termin 6.

746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V

Kursen är obligatorisk för samtliga programstudenter, dock kan studenten välja att läsa kursen under termin 5 eller termin 6.

746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V

Kursen är obligatorisk för samtliga programstudenter, dock kan studenten välja att läsa kursen under termin 5 eller termin 6.

Termin 6 (VT 2024)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
746G31 Projektledning, organisationsteori och arbetsmiljö 7.5 G2F O
746G32 Strategisk miljöledning 7.5 G2F V
746G35 Examensarbete i miljövetenskap 15 G2E O
746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V

Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på vår

746G38 Miljökommunikation 7.5 G2F V
746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V

Kursen är obligatorisk för samtliga studenter på år 3, men kan väljas att läsas antingen på hösten (3 perioder) elller våren (1 period).

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se