Politices kandidatprogram, 180 hp

Bachelor´s Programme in Political science and economics, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Politices kandidatexamen, med huvudområde nationalekonomi eller statsvetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen med något av ämnena statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudområde.

Utbildningen syftar till att göra den studerande anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad inom såväl offentlig verksamhet som privat sektor. Utbildningen förbereder den studerande för arbete med beslutsunderlag, utredning, handläggning, självständiga bedömningar och samhällsanalys. Utbildningen syftar också till att göra den studerande antagningsbar för studier på avancerad nivå (master) nationellt och internationellt inom främst huvudinriktningarna nationalekonomi och statsvetenskap.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

  • visa kunskap och förståelse inom något av huvudområdena för utbildningen, dvs. nationalekonomi eller statsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

  • visa förmåga att inom huvudområdena för utbildningen, nationalekonomi eller statsvetenskap, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Politices kandidatprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar sex terminers heltidsstudier (180 hp). Under programmet väljer den studerande huvudområdet nationalekonomi eller statsvetenskap. Studierna inom det valda huvudområdet omfattar för hela utbildningen sammanlagt 90 högskolepoäng.

De tre första terminerna i programmet är gemensamma. Här läser de studerande grundläggande kurser inom huvudområdena nationalekonomi och statsvetenskap samt grundläggande statistik och juridik med förvaltningsinriktning. De tre första terminerna omfattar också en strimma av kurser som löper över flera terminer. Dessa kurser syftar till att utveckla den studerandes färdigheter i att arbeta med beslutsunderlag och metoder för utredningsarbete, skriftlig och muntlig kommunikation samt att ge träning i att göra självständiga och etiskt överlagda bedömningar inom samhällsanalys.

Under termin fyra läser den studerande kurser inom det valda huvudområdet.

Den femte terminen ger den studerande möjlighet att välja att antingen läsa valfria kurser, göra studierelaterad praktik eller genomföra en termins utlandsstudier. Alternativet med valfria kurser omfattar 22,5 högskolepoäng och kombineras med ett obligatoriskt utredningsarbete om 7,5 högskolepoäng. Det obligatoriska utredningsarbetet genomförs självständigt, under handledning, över hela terminen och examineras vid terminens slut. Alternativet med praktik genomförs under hela terminen (30 hp) eller halva terminen (15 hp) och kombineras i det senare fallet med valfria kurser. Den studerande som väljer alternativet utlandsstudier måste ta kurser motsvarande minst 7,5 högskolepoäng inom valt huvudområde. För praktik och utlandsstudier är den studerande själv ansvarig för att ordna praktik- eller studieplats.

Under termin sex läser den studerande kurser och genomför ett kandidatuppsatsarbete inom det valda huvudområdet.

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som färdigheter och förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från de första årets kurser byggs på med fortsättningskurser och fördjupningskurser på högre nivå. Färdigheter och förmågor, enligt högskoleförordningen, utvecklas och tränas återkommande genom ökade krav på den studerande under utbildningens gång. Det innebär ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, förmåga till etiska bedömningar, samt färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Inriktningar

Den studerande kan välja antingen nationalekonomi eller statsvetenskap som inriktning. Studierna i de valda huvudområdena omfattar sammanlagt 90 högskolepoäng.

Undervisnings- och arbetsformer

Kurser i nationalekonomi och statsvetenskap samläses i stor utsträckning med fristående kurser i samma ämne. Programmet får sin profil och sammanhållning av specialutformade kurser som behandlar utredningsarbete i olika former, skriftlig och muntlig kommunikation samt juridik.

Undervisning sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Dessa utgör stöd och komplement till den studerandes självstudier. Inom ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn, som innebär ett studentcentrerat lärande, varierar undervisnings- och arbetsformerna för att skapa utmaningar och främja lärande och progression. Examinationsformerna omfattar skriftliga och muntliga prov, aktivt deltagande i seminarier, skrivna rapporter och uppsats.

Undervisnings- och arbetsformerna planeras och genomförs också utifrån den pedagogiska idén om ett studentaktivt lärande som syftar till att stärka studentens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande, sin utveckling av kunskaper, förmågor och förhållningssätt. Därigenom rustas studenten för ett föränderligt yrkesliv och ett livslångt lärande.

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

För att vara behörig att genomföra praktik under termin 5 skall den studerande ha uppnått minst 105 godkända hp samt fullgjort kursen Kunskap och Kommunikation (3 hp). I övrigt gäller de förkunskapskrav som framgår av kursplanerna för respektive kurs.

Examenskrav

Studerande som uppnått godkända 180 hp, varav minst 90 godkända hp (inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp) i ett av programmets huvudområden (nationalekonomi , statsvetenskap) uppfyller kraven för kandidatexamen inom Politices Kandidatprogrammet.

Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

Examensbenämning på svenska

Politices kandidatexamen, med huvudområde nationalekonomi eller statsvetenskap

Examensbenämning på engelska

Bachelor’s Degree (180 credits) with a major in Economics or Political Science

Särskild information

Tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

Undervisningsspråk

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

Termin 4 (VT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
732G93 Regressions- och tidsserieanalys 7.5 G1F O
770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7.5 G1F O
770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7.5 G1F O
770G24 Makroekonomisk teori och politik 7.5 G1F O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
732G93 Regressions- och tidsserieanalys 7.5 G1F O
733G22 Statsvetenskaplig metod 1 7.5 G1F O
733G23 Internationell politik 2 7.5 G1F V
733G36 Politisk teori 2 7.5 G1F O
733G45 Svensk politik 7.5 G1F V
733G46 European Politics 7.5 G1F V
733G49 Jämförande politik och förvaltning 7.5 G1F V

Termin 5 (HT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
730G67 Utredningsarbete 7.5 G1N V
730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions 7.5 G1F V
732G92 Surveymetodik 7.5 G1F V
733G22 Statsvetenskaplig metod 1 7.5 G1F V
733G23 Internationell politik 2 7.5 G1F V
733G36 Politisk teori 2 7.5 G1F V
733G45 Svensk politik 7.5 G1F V
733G46 European Politics 7.5 G1F V
733G49 Jämförande politik och förvaltning 7.5 G1F V
770G01 Development Economics 7.5 G1F V
770G18 Finansiell ekonomi 7.5 G1F V
770G19 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7.5 G1F V
770G21 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F V
770G22 Miljöekonomi 7.5 G1F V
770G32 Ekonometri 7.5 G1F V
799G40 Praktik 15 G2F V
799G41 Praktik 30 G2F V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions 7.5 G1F V
732G92 Surveymetodik 7.5 G1F V
733G23 Internationell politik 2 7.5 G1F V
733G25 Utredningsarbete 7.5 G1F V
733G45 Svensk politik 7.5 G1F V
733G46 European Politics 7.5 G1F V
733G49 Jämförande politik och förvaltning 7.5 G1F V
770G01 Development Economics 7.5 G1F V
770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7.5 G1F V
770G18 Finansiell ekonomi 7.5 G1F V
770G19 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7.5 G1F V
770G20 Makroekonomisk teori och politik 7.5 G1F V
770G21 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F V
770G22 Miljöekonomi 7.5 G1F V
770G32 Ekonometri 7.5 G1F V
799G40 Praktik 15 G2F V
799G41 Praktik 30 G2F V

Termin 6 (VT 2024)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
770G13 Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 G2E O
770G31 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F O
770G32 Ekonometri 7.5 G1F O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
733G23 Internationell politik 2 7.5 G1F V
733G33 Statsvetenskaplig metod 2 7.5 G1F O
733G35 Kandidatuppsats i statsvetenskap 15 G2E O
733G45 Svensk politik 7.5 G1F V
733G46 European Politics 7.5 G1F V
733G49 Jämförande politik och förvaltning 7.5 G1F V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se