Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier, 180 hp

Bachelor´s Programme in Language, Literature and Media, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen inom något av huvudområdena; Litteraturvetenskap, Svenska språket eller Engelska

Studietakt

Helfart

Inledning

Språk, litteratur och medier är en programutbildning som leder till kandidatexamen med något av ämnena litteraturvetenskap, svenska språket eller engelska som huvudområde. Utbildningen utgörs av sex terminer på grundläggande nivå. De tre första terminerna består av grundkurser i litteraturvetenskap, svenska språket och engelska. De tre resterande terminerna väljs fördjupning inom ett av dessa huvudområden. Programmet har en övergripande profilering mot mediekompetens och kommunikation som innebär att teoretiska, historiska och praktiska perspektiv på medier integreras med ämneskunskaperna.

I en mångkulturell och flerspråkig värld finns behov av värdering, tolkning och utformning av information inom många områden. Utbildningen ger en bred litterär och språklig orientering, som i kombination med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier förbereder för liv och arbete i en värld präglad av mediala förändringar.

Utbildningen kvalificerar för arbete inom exempelvis kommunala och statliga organisationer, medie-, förlags- eller skolvärlden, nationellt eller internationellt. Efter examen kan studenter arbeta som kommunikationsanalytiker, översättare, redaktör, skribent, litteraturkritiker, språkvårdare eller med kommunikationsplanering i vid mening. 

Programmet är förberedande för studier på avancerad nivå.

Mål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom något av huvudområdena för utbildningen, dvs. engelska, svenska språket eller litteraturvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

 

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier om sammanlagt 180 högskolepoäng. Studierna bedrivs i ett basblock under tre terminer och i ett fördjupningsblock med möjlighet till praktik under resterande terminer. Basblocket utgörs av grundläggande kurser i litteraturvetenskap med inriktning mot mediekompetens, svenska språket med inriktning mot interaktions- och diskursanalys samt i engelska med inriktning mot multimodala perspektiv på kommunikation och medier. Val av huvudområde görs inför termin fyra.

Från termin fyra fördjupas kunskaperna inom något av huvudområdena parallellt med en ökad progression avseende kunskaper i mediehistoria samt utvecklade färdigheter i läsning och produktion av olika typer av text med inslag av praktik och studiebesök. Detta innebär att utbildningen succesivt ställer ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter.

Under termin fem finns möjlighet att förlägga studier och/eller praktik utomlands. Praktik kan göras i företag eller organisationer med anknytning till programmets inriktning. 

Under programmets avslutande termin görs ett självständigt arbete för kandidatexamen inom det valda huvudområdet. 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examinationsformer.

Inriktningar

Den studerande kan välja antingen litteraturvetenskap, svenska språket eller engelska som huvudområde.  Studierna inom det valda huvudområdet ska omfatta sammanlagt 90 högskolepoäng.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Dessa utgör stöd och komplement till de studerandes självstudier. Närmare upplysningar om undervisnings- och arbetsformer ges i kursplan för respektive kurs.

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
eller 
Engelska B
(Områdesbehörighet A2/2)

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

För tillträde till fördjupningsblocket krävs minst 62,5 godkända högskolepoäng från programmets basblock, varav ej mindre än 22,5 högskolepoäng inom det ämne som valts som huvudområde.

Examenskrav

Studerande som uppnått 180 hp genom att läsa basblocket och fördjupningsblocket, varav minst 90 hp (inklusive kandidatuppsats om 15 hp) i ett av programmets huvudområden (Litteraturvetenskap, Svenska språket, Engelska) uppfyller kraven för kandidatexamen inom Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier.

Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

Examensbenämning på svenska

Filosofie kandidatexamen inom något av huvudområdena; Litteraturvetenskap, Svenska språket eller Engelska

Examensbenämning på engelska

Bachelor of Arts with a Major in one of the following subjects: Literature, Swedish, or English

Särskild information

Tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är såväl svenska som engelska.

Termin 2 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
707G02 Svenska språket och medier 30 G1X v202004-202023 O
Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se