Masterprogram i Medieproduktion för humanister och samhällsvetare, 120 hp

Master´s Programme in Media Production for Humanities and Social sciences, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområdet Teoretisk Filosofi/ Praktisk Filosofi / Historia / Konstvetenskap och visuell kommunikation / Litteraturvetenskap / Medie- och kommunikationsvetenskap / Religionsvetenskap eller Samhälls- och kulturanalys. 

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i medieproduktion för humanister och samhällsvetare är ett utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till masterexamen i något av huvudområdena: Teoretisk eller Praktisk filosofi, Historia, Konstvetenskap och visuell kommunikation, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Religionsvetenskap, eller Samhälls- och kulturanalys. Masterprogrammet i medieproduktion för humanister och samhällsvetare har tre syften där studenten ska: a) fördjupa sin akademiska kompetens inom sitt huvudområde, b) utveckla kompetens att genomföra en gestaltningsproduktion inom ett medium samt c) utveckla kompetens att integrera vetenskapliga och gestaltande förmågor, dvs. att omsätta ämneskunskaper för olika publiker och i olika sammanhang. Således ska studenten utveckla kunskaper och förmågor avseende verktyg nödvändiga för att driva en kunskaps- och forskningsunderbyggd samhällsdialog och samhällsutveckling, vilka omfattar kunskaper på avancerad nivå inom ett vetenskapligt huvudområde och gestaltningskompetens. Programmet förbereder också de studerande för studier på forskarnivå. 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom respektive huvudområde, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom respektive huvudområde

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • inom huvudområdet visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • inom huvudområdet visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • inom huvudområdet visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • inom huvudområdet visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens och samhällsgestaltningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Lokala mål

 • visa kunskaper om samhällsgestaltning och samhällsgestaltningens produktionsförhållanden
 • självständigt kunna gestalta och förmedla olika former av vetenskapligt innehåll
 • kunna integrera vetenskapliga och gestaltande förmågor, dvs. att omsätta ämneskunskaper för olika publiker och i olika sammanhang.
 • visa förmåga till idéutveckling: att skapa, avgränsa och förankra en produktionsidé samt att utveckla ett innehåll från idé till färdig (kunskaps- och gestaltningsmässig) produktion
 • visa förmåga till samverkan med professionella utövare/producenter av olika medie- och kulturformer

Innehåll

Programmet innefattar tre typer av kurser.

1. Kurser inom huvudområden, inklusive uppsatskurs. I enlighet med högskoleförordningen omfattar dessa kurser 60 hp inom ett huvudområde, varav 30 hp ägnas åt masteruppsatsen.

2. Programgemensamma kurser för integrationen mellan vetenskap och gestaltning, som skapar en programgemensam arena för samhällsgestaltning, och som ger masterprogrammet dess särskilda identitet. Dessa kurser omfattar totalt 37,5 hp.

3. Individuellt valbara kurser inom medieproduktion. Dessa kurser omfattar totalt 22,5 hp, varav 15 hp avser en självständig medieproduktion.

Inriktningar

Masterprogrammet i Medieproduktion för humanister och samhällsvetare erbjuder sju olika inriktningar: Historia; Konstvetenskap och visuell kommunikation;  Litteraturvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Religionsvetenskap; Samhälls- och kulturanalys; Teoretisk filosofi/Praktisk filosofi. Varje inriktning omfattar 60 hp och läses kontinuerligt på halvfart under programmet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kurserna är planerade och tidsmässigt placerade för att skapa progression inom programmet. Kurserna omfattar olika arbetsformer anpassade för varje enskild kurs inom ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn om studentaktivt lärande. Arbetsformerna spänner mellan lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten, seminarier, individuell handledning, och fallstudier. Under programmet tränas den studerandes färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.

Programmets samtliga kurser kännetecknas av de riktlinjer som har tagits fram i Filosofiska fakultetens GrundGuide:

Tydlighet, vilket betyder att det skall finnas konsistenta och tydliga mål, spelregler och rollfördelning mellan lärare, studenter och ledning;

Engagemang, som står för att programmet skall erbjuda meningsfulla utmaningar, ett medägarskap för de studerande i läraruppgiften och aktiverande arbetsformer med syfte att skapa engagemang och medvetna studenter som tar ansvar för sitt lärande;

Samspel mellan studenter och med läraren, vilket är betydelsefullt för studentens lärande och att omgivningen därmed är en viktig utgångspunkt för lärande, i vilken studenterna själva skall ses som betydelsefulla resurser för varandra; samt

Återkoppling så att studenterna skall ges möjlighet att utveckla förmågan att bedöma sin egen kunskapsutveckling genom kontinuerligt stöd för reflektion och organiserad återkoppling.

Kurserna examineras med en för varje kurs avpassad examinationsform som t.ex. salstentamen, skrivna rapporter, muntliga presentationer, seminariedeltagande, medieproduktioner och hemtentamina. Variationen syftar till att säkerställa examination med uppfyllelse av examensmålens krav om kunskap, förståelse, färdighet, värderingsförmåga och förhållningssätt. 

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande huvudområden:
  - Teoretisk eller Praktisk Filosofi
  - Historia
  - Konstvetenskap och visuell kommunikation
  - Litteraturvetenskap
  - Medie- och kommunikationsvetenskap
  - Religionsvetenskap
  - Samhälls- och kulturanalys
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

För tillträde till termin 3 krävs minst 45 hp godkända från år 1. Av dessa ska dels 22,5 hp vara i de programgemensamma kurserna i medieproduktion, varav kursen Att designa projektansökan 7,5 hp måste ingå. Dels ska 22,5 hp vara inom studentens huvudområde, varav kursen Uppsatsförberedande kurs 7,5 hp måste ingå.

Examenskrav

Den som uppfyller kraven för en masterexamen erhåller ett tvåspråkigt examensbevis på svenska och engelska.  Av examensbeviset framgår även att examensfordringarna är uppfyllda inom ramen för Masterprogrammet i Medieproduktion för humanister och samhällsvetare.

Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. 

Examensbenämning på svenska

Filosofie masterexamen med huvudområdet Teoretisk Filosofi/ Praktisk Filosofi / Historia / Konstvetenskap och visuell kommunikation / Litteraturvetenskap / Medie- och kommunikationsvetenskap / Religionsvetenskap eller Samhälls- och kulturanalys. 

Examensbenämning på engelska

Degree of Master of Arts (120 credits) in Theoretical Philosophy/ Practical Philosophy / History / History of Art and Visual Communication / Comparative Literature / Media and Communication Studies / Religious Studies /Social and Cultural Analysis. 

Särskild information

Tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

Undervisningsspråk

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

Termin 1 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A46 Introduktion till medieproduktion 7.5 A1X v202034-202043 O
775A47 Medieproduktionens former 7.5 A1N v202044-202103 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A09 Att gestalta historien 7.5 A1X v202034-202043 V
775A10 Historieforskningens metoder 7.5 A1X v202044-202103 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A13 Konstvetenskapens historiografi 7.5 A1X v202034-202043 V
775A14 Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv 7.5 A1X v202044-202103 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A17 Berättande och litterär gestaltning 7.5 A1X v202034-202043 V
775A18 Litteratur- och medieteori 7.5 A1X v202044-202103 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A21 Medie- och kommunikationsteori - medialiserings- och gestaltningsperspektiv 7.5 A1X v202034-202043 V
775A22 Avancerade forskningsmetoder inom medie- och kommunikationsvetenskap 7.5 A1X v202044-202103 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A25 Religionsvetenskapens teori och metod 7.5 A1X v202034-202043 V
775A26 Individuell fördjupning inom religionsvetenskap 7.5 A1X v202044-202103 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A41 Aktuella perspektiv på samhälls- och kulturanalytiska teorier 7.5 A1X v202034-202043 V
775A42 Att skriva samhället. Samhälls- och kulturanalytiska perspektiv på samtiden 7.5 A1X v202044-202103 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A05 Avancerad kurs i samtida filosofi och gestaltning 7.5 A1X v202034-202043 V
775A06 Individuell fördjupning i filosofi 7.5 A1X v202044-202103 V

Termin 2 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A03 Att designa projektansökan 7.5 A1X v202104-202123 O
775A04 Samhällsgestaltningens former 7.5 A1X v202104-202123 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A11 Uppsatsförberedande kurs i historia 7.5 A1X v202104-202113 V
775A12 Teorier och begrepp inom historievetenskapen 7.5 A1X v202114-202123 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A15 Uppsatsförberedande kurs i konstvetenskap 7.5 A1X v202104-202113 V
775A48 Individuell fördjupning inom konstvetenskap och visuell kommunikation 7.5 A1N v202114-202123 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A19 Uppsatsförberedande kurs i litteraturvetenskap 7.5 A1X v202104-202113 V
775A20 Fördjupningskurs i litteraturvetenskap 7.5 A1X v202114-202123 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A23 Uppsatsförberedande kurs i medie- och kommunikationsvetenskap 7.5 A1X v202104-202113 V
775A24 Individuell fördjupning inom medie- och kommunikationsvetenskap 7.5 A1X v202114-202123 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A27 Uppsatsförberedande kurs i religionsvetenskap 7.5 A1X v202104-202113 V
775A28 Individuell fördjupning inom religionsvetenskap med inriktning mot gestaltning 7.5 A1X v202114-202123 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A43 Uppsatsförberedande kurs i Samhälls- och kulturanalys 7.5 A1X v202104-202113 V
775A44 Individuell fördjupning inom Samhälls- och kulturanalys 7.5 A1X v202114-202123 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A07 Uppsatsförberedande kurs i filosofi 7.5 A1X v202104-202113 V
775A08 Fortsatt individuell fördjupning och seminarium i filosofi och tillämpad etik 7.5 A1X v202114-202123 V

Termin 3 (HT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A45 Masteruppsats i Samhälls- och kulturanalys 30* A1X V
*Kursen läses över flera terminer

Termin 4 (VT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
775A45 Masteruppsats i Samhälls- och kulturanalys 30* A1X V
*Kursen läses över flera terminer
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se