Språkfilosofi och kunskapsteori, 7.5 hp (705G04)

Philosophy of Language and Epistemology, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Språkfilosofi och kunskapsteori är två av filosofins centrala delar. Språkfilosofin studerar frågor som mening, sanning, tolkning, samt hur kommunikation alls är möjlig. Centrala begrepp inom semantik och pragmatik studeras.

Kunskapsteori, epistemologi, är studiet av vad kunskap är, vilka slag av kunskap det finns, och vad man kan veta. Skeptiker anser att vi inte kan veta något alls, eller åtminstone att vi aldrig kan veta vad vi vet. Finns det sätt att besvara skeptiska utmaningar?

Kursen ger en god grund för den som vill få en grundläggande förståelse av dessa centrala frågor, som är relevanta inom många andra områden.

Huvudområde

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg, Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202214-202218 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom den filosofiska semantiken
  • resonera om de grundläggande filosofiska problemen kring kunskap
  • tillämpa språkfilosofins och kunskapsteorins nyckelbegrepp
  • diskutera hur pragmatiska faktorer samspelar med semantiska
  • redogöra för olika uppfattningar om meningsbegreppet
  • resonera kring olika sätt att hantera skeptiska utmaningar mot anspråk på att veta något.

Kursinnehåll

I kursen görs en översikt över den filosofiska semantiken och pragmatiken. Epistemologin, det filosofiska studiet av kunskap introduceras. Frågor kring kunskapens natur behandlas liksom den skeptiska utmaningen mot anspråk på att veta något. Vidare studeras några specifika språkfilosofiska problemkomplex, som exempelvis modalitet, vaghet och intensionalitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och genom aktivt deltagande vid seminarier.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

OBL1 Seminarier D 0 hp
HEM1 Hemtentamen U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se