1900-talets filosofi, 7.5 hp (705G08)

20th Century Philosophy, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Nittonhundratalets filosofi ses ofta som bestämd av två breda strömningar, den analytiska och den kontinentala filosofin. Denna kurs behandlar bägge dessa strömningar, och ger en bred bild av hur filosofin utvecklades under denna period, från Freges logicism och Husserls fenomenologi och framåt.

Kursen behandlar filosofer som Frege, Russell, Wittgenstein, Husserl, Heidegger och Sartre.

Huvudområde

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Martin Berzell, Fredrik Stjernberg, András Szigeti

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201939-201943 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Filosofi 1, 30 hp med 22,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för huvuddragen i 1900-talets filosofi
- översiktligt analysera centrala skolbildningar och tankegångar inom 1900-talets filosofi
- kritiskt diskutera olika tolkningar av viktiga idéer i 1900-talets filosofi
- i tal och skrift kunna sammanfatta ett urval centrala filosofiska verk från 1900-talet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar den moderna filosofins utveckling. I kursen studeras huvuddragen i 1900-talets filosofi samt deras centrala gestalter och teorier på båda sidor av den analytiska/kontinentala klyftan. Stoffet belyses ur ett historiskt perspektiv men behandlas också i tematisk ordning. I kursen ingår övningar i att tolka argument och föra diskussion.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Inst för kultur och kommunikation
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
HEM1 Hemtentamen U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.