Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation, 7.5 hp (711G35)

English 1 - Oral and Written Communication, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som vill träna din förmåga att kommunicera på engelska, i både tal och skrift. Kursen bjuder på en blandning av traditionella föreläsningar, seminarier med gemensamma diskussioner samt muntliga presentationer och skriftliga övnings- och inlämningsuppgifter. För att förbättra ditt uttal har du möjlighet att använda vårt medielabb, där du kan öva både under ledning av lärare och på egen hand. Kursen ger dig viktig kompetens inför ditt framtida yrkesliv och  kan ingå som en del av Grundkurs Engelska 1, 30 hp.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Shelley Torgnyson

Kursansvarig

Shelley Torgnyson

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Svenska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
eller
Engelska B
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på engelska kunna:

  • kommunicera i tal och skrift, uttrycka sig språkligt korrekt, samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer
  • uttala engelska ljud på ett korrekt sätt enligt amerikanska eller brittiska uttalsnormer
  • uttrycka sig språkligt korrekt med hänsyn tagen till grammatiska strukturer och ett grundläggande formellt och akademiskt engelskt ordförråd

Kursinnehåll

Kursen innehåller övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet bestående av: grundläggande akademiskt skrivande på engelska, inklusive referenshantering; översättningsövningar för att utveckla den skriftliga språkfärdigheten; uttalsövningar och muntlig framställning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter muntlig redovisning samt skriftligt individuellt språkfärdighetsprov. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

TEN4 Språkfärdighetsprov 2 (översättning och uppsats) U, G, VG 4 hp
RED1 Muntlig redovisning U, G, VG 1.5 hp
MUN3 Uttal U, G 1 hp
FÄR2 Skrivövnng, färdighetsträning seminarier U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se