Engelska 1- Modern litteratur, 7.5 hp (711G37)

English 1 - Modern Fiction, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig om engelskspråklig litteratur, främst från Storbritannien och USA. Under kursens gång analyserar och diskuterar vi modern litteratur som också valts för att belysa samhället, och du får också stifta bekantskap med litteraturvetenskapliga begrepp och analysmetoder. Kursen bjuder på en blandning av traditionella föresläsningar, seminarier med gemensamma diskussioner på engelska och skriftliga inlämningsuppgifter, vilka även ger en övning i att formulera dig på engelska. Kursen kan ingå som en del av grundkurs Engelska 1, 30 hp.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Käck

Kursansvarig

Elin Käck

Studierektor eller motsvarande

Lars Jämterud

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2019 v201935-202003 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Engelska B/Engelska 6.
  • Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på engelska kunna:

  • använda grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp
  • skriva en rapport med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig metod 
  • diskutera litterära texter, som belyser samhällsstruktur och vardagsliv i den engelskspråkiga världen, med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig metod och med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp

Kursinnehåll

I kursen analyseras och diskuteras modern litteratur, främst från Storbritannien och USA, som valts för att belysa samhället. Kursen introducerar litteraturvetenskapliga begrepp och analysmetoder.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier samt inlämningsuppgifter. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

HEM2 Litteratur 2 U, G, VG 3.5 hp
HEM1 Litteratur 1 U, G, VG 3 hp
ESS1 Litteratur 3 U, G, VG 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se