Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp (714G59)

Swedish Language - Sociolinguistics, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen handlar om språksociologi. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på faktorer som påverkar människans språkbruk. Sådana faktorer kan vara ålder, kön, social grupp, individers regionala hemvist och etnicitet, offentliga och privata domäner och samhällets utveckling vad gäller teknik och internationalisering.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Birgitte Saxtrup Hermansson

Kursansvarig

Birgitte Saxtrup Hermansson

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202050-202103 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
eller
Engelska B
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för faktorer som påverkar människors språkbruk
  • redogöra för relationen mellan språkets formella och sociala aspekter
  • skriva språkligt korrekt sakprosatext

Kursinnehåll

Kursen handlar om språksociologi. I kursen introduceras och diskuteras faktorer som påverkar människors språkbruk. Sådana faktorer kan vara ålder, kön, social grupp, individers regionala hemvist och etnicitet, offentliga och privata domäner samt samhällets medieutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och muntliga individuella tentamina samt genom aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar.
Ytterligare information finns i kursens studieanvisning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

MUN3 Inlägg, muntlig redovisning: språksociologi U, G 1 hp
MUN4 Muntlig redovisning: forskningsmetodik i språksociologi U, G 2.5 hp
UPG3 Skriftlig tentamen: hemtentamen språksociologi U, G, VG 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se