Hjärna och medvetande, 7.5 hp (718G08)

Brain and Mind, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar frågor kring medvetandets natur och dess relation till hjärnan. Efter en introducerande översikt över vad vi idag vet om hjärnans funktion tar kursen upp frågor som rör medvetandet, jaget, personlig identitet och även några etiska frågor som blir en följd av den växande kunskapen om hjärnan och dess funktion, till exempel frågor kring vårt ansvar för våra handlingar.

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för hjärnans uppbyggnad och funktionssätt,
- redovisa innehållet i de centrala teorierna om medvetandets natur,
- tillämpa de viktigaste begreppen och perspektiven som kommer till användning inom medvetandefilosofin,
- redogöra för några av de konsekvenser som rön inom neurovetenskap, kognitionsstudier och medvetandefilosofi kan ha för andra discipliner,
- förklara hur neurovetenskapliga resultat och teorier är knutna till grundläggande uppfattningar om den mänskliga kognitionen,
- visa hur olika sätt att förstå centrala termer, som till exempel kvalia eller mental representation, kan inverka på utvecklingen av de olika teorierna.

Kursinnehåll

Kursen tar upp frågor om hjärnan och om dess förhållande till medvetandet, utifrån en rad olika perspektiv.

Ämnen och problem som tas upp i kursen är:
- grundläggande beskrivning av hjärnans uppbyggnad och funktionssätt
- de centrala teorierna om medvetandets natur, och om medvetandets förhållande till den omgivande världen
- några av de centrala begreppen i de olika debatterna om medvetandets natur, som kvalia och mentala representationer samt olika teorier, som dualism, behaviorism, fysikalism, eliminativism och panpsykism 
- frågor kring hur nya resultat inom neurofysiologi och empirisk psykologi kan ha relevans för filosofiska uppfattningar om mänskligt handlande och ansvar.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är en nätbaserad distanskurs. Den studerande ska utöva självstudier.

Examination

Skriftliga examinationsuppgifter, inlämningsuppgifter och aktiv medverkan i det diskussionsforum som hör till det nätbaserade kursrummet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se