Religionshistoria, avancerad kurs, 30 hp (719A19)

History of Religions, advanced course, 30 credits

Kursbeskrivning

I kursen ingår religionshistoriska teorier och metoder; fördjupning inom ett specifikt religionsvetenskapligt fält samt en självständig behandling av en problemställning inom ämnesområdet religionshistoria, vilken presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202114-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Minst godkänt resultat på kursen Religionsvetenskap - Religionshistoria, fördjupningskurs, uppsats, 15 hp, eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för religionshistoriska och religionsantropologiska teorier och analysmetoder
- självständigt och kritiskt granska källor, texter och fältarbeten genom att använda sig av vetenskapliga metoder
- analysera och kritiskt förhålla sig till vetenskapliga monografier
- skilja på vetenskaplig och inomreligiös terminologi
- självständigt formulera en problemställning inom ämnesområdena religionshistoria eller religionsantropologi och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt behandla den med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner.

Kursinnehåll

Religionshistoriska och religionsantropologiska teorier och metoder; fördjupning inom ett specifikt religionsvetenskapligt fält; självständig behandling av en problemställning inom ämnesområdena religionshistoria eller religionsantropologi, vilken presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av tre delar. Den första och andra delkursen på 7,5 hp vardera löper parallellt under den första delen av terminen.
På den första delkursen är undervisningen seminariebaserad. Den studerande skall vara väl förberedd inför de obligatoriska seminarierna och aktivt och konstruktivt delta i seminariediskussionerna.
På den andra delkursen består arbetsinsatsen i huvudsak av litteraturstudium på egen hand. Studenten upprättar i samråd med handledaren en läslista som redovisas på ett seminarium eller individuellt.
Den sista delkursen består av uppsatsarbete på egen hand, med lärarstöd i form av handledning. I delkursen ingår normalt även att opponera på andras uppsatser. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Inlämnade skriftliga uppgifter utgör basen för examinationen avseende de två första delkurserna. För godkännande på kursen krävs aktivt och konstruktivt deltagande på seminarierna. Uppsatskursens examination sker genom en prövning av den självständiga arbetsuppgiften och ett försvar av denna.

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs att minst 50 % av högskolepoängen som kan ge VG har betyget VG.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPPS Uppsatskurs U, G, VG 15 hp
METO Metoder och teorier inom religionsvetenskap U, G, VG 7.5 hp
FÖRD Ämnesfördjupade studier U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se