Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå, 30 hp (731A02)

Sociology 4 - Sociological Perspectives on the Changing Welfare Society, 30 credits

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att utifrån två samhällssektorer, arbetslivets respektive hälsoområdet, problematisera de val som vi står inför i dagens samhälle. Detta görs genom att i kursen utgå från, och kritiskt reflektera kring, ett antal polariteter, t ex privat-offentligt, rättighet-skyldighet. Teorier som diskuteras hämtas i huvudsak från medicinsk sociologi och arbetslivets sociologi, på såväl makro- som mikronivå.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

Huvudområde

Sociologi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

John Boman

Kursansvarig

John Boman

Studierektor eller motsvarande

Marcus Persson

Kontaktinformation

Hanna Ekelund Strand, Administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Godkänd Sociologi, grundkurs 30 hp 
  • Godkänd Sociologi, fortsättningskurs 30 hp 
  • Sociologi, fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, vari skall ingå en uppsats om 15hp eller motsvarande.
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva, analysera och kritiskt granska välfärdssamhällets förändring med särskild tonvikt på arbetslivets och hälsoområdets problematik och politik ur såväl ett makro- som mikrosociologiskt perspektiv,
  • kritiskt granska aktuella samhällsfenomen i relation till arbetslivet och hälsoområdet,
  • självständigt genomföra en forskningsstudie med tydliga inslag av kritisk reflektion av såväl teoretisk som empirisk art.

Kursinnehåll

Arbetslivets sociologi, 7,5 hp

(Sociology of Work)
Inom delkursen behandlas välfärdssamhällets förändring med tonvikt på arbetslivets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Medicinsk sociologi, 7,5 hp

(Sociology of Medicine)
Inom delkursen behandlas och analyseras välfärdssamhällets förändring med tonvikt på hälsoområdets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Uppsats, 15 hp

(Thesis)
Inom delkursen ska den studerande, utifrån kursens problemområden, självständigt författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt välja modeller, tekniker och metoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodologiska och dispositionsmässiga krav som ställs på nivån. Uppsatsen ska innehålla en kritisk diskussion över det egna arbetet samt följa de formalia som handledare och examinator anvisar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska redovisningar och aktivt deltagande i såväl föreläsningar som seminarier. Vidare ingår handledning i grupp och individuellt. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbete med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och utförande av obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer hemtentamen som examinationsform. Uppsatsen presenteras och försvaras vid ett seminarium och den studerande ska opponera på annan uppsats samt aktivt delta vid minst två ytterligare uppsatsseminarier.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Litteraturen väljs i samråd med handledare

ARBE Arbetslivets sociologi U, G, VG 7.5 hp
MEDI Medicinsk sociologi U, G, VG 7.5 hp
UPPS Uppsats U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se