Ledning och strategiskt personalarbete 4, 30 hp (731A04)

Strategic Human Resource Management 4, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar frågor om arbete och arbetsliv ur ett internationellt perspektiv. I kursen produceras en fallstudie med jämförande analyser av internationella förhållanden. Vidare behandlas utvärderingsmetodik genom olika utvärderingsmodeller. Olika former av utvärderingsdesign kopplas till frågor om vetenskap, metodologi och metod. I det avslutande uppsatsarbetet ska den studerande självständigt identifiera, analysera och redovisa en företeelse med inriktning mot arbete och arbetsliv.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

Huvudområde

Sociologi Human Resource Management and Development

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulrik Lögdlund

Kursansvarig

Ulrik Lögdlund

Studierektor eller motsvarande

Ulrik Lögdlund

Kontaktinformation

Hanna Ekelund Strand, Administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Kvällstid) HT 2020 v202035-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Sociologi, Human Resource Management and Development

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

 • Ledning och strategiskt personalarbete, grundkurs 30hp
 • Ledning och strategiskt personalarbete, fortsättningskurs 30hp 
 • Ledning och strategiskt personalarbete, fördjupningskurs 30hp med minst 22,5 hp godkända vari ska ingå en uppsats om 15 hp (motsv.).
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

 • redogöra för ett internationellt perspektiv på eget valt problemområde inom arbete och arbetsliv
 • analysera olika variabler i en internationell komparativ studie inom arbetslivsområdet
 • redogöra för vetenskapliga och metodologiska utgångspunkter för olika former av utvärderingar
 • analysera och kritiskt diskutera olika utvärderingsmodellers styrkor och svagheter
 • självständigt konstruera och försvara en utvärderingsdesign som följer upp, systematiserar och värderar en verksamhet eller arbetsorganisation
 • självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie inom ämnesområdet Human relations and development
 • samla in, analysera och sammanställa data i en egen undersökning
 • kritiskt granska, värdera, reflektera och diskutera egen och andras studier
 • skriftligt och muntligt presentera och försvara egen studie.

Kursinnehåll

Internationellt perspektiv på arbete och arbetsliv, 7,5 hp

(International Perspective on Work and Working Life)
Delkursen behandlar arbete och arbetsliv ur ett internationellt perspektiv. Frågor om samhällsförändringars inverkan på utvecklingen av arbetsorganisationer och ledningssystem behandlas tillsammans med komparativa studier inom arbetslivet med fokus på klass, intersektionalitet, etnicitet och hälsa i en internationell kontext.

Avancerad utvärderingsmetodik, 7,5 hp

(Advanced Evaluation Methodology)
I delkursen behandlas olika utvärderingsmodeller och tillämpningsområden tillsammans med frågor om metodologi, metodval och analysstrategier. Den studerande arbetar självständigt med att konstruera en utvärderingsdesign som följer upp, systematiserar och värderar en intervention inom offentlig eller privat verksamhet.

Självständigt arbete, 15 hp

(Thesis)
Den studerande ska självständigt författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt välja modeller, tekniker och metoder. Det självständiga arbetet ska uppfylla de teoretiska, metodologiska, forskningsetiska och dispositionsmässiga krav som ställs på nivån. Det självständiga arbetet ska innehålla en kritisk diskussion över det egna arbetet samt följa de formalia som handledare och examinator anvisar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självstudier. Det självständiga arbetet innefattar obligatoriska seminarier, grupphandledning samt enskild handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig presentation tillsammans med kritisk granskning. Det självständiga arbetet presenteras och försvaras vid ett examinerande seminarium. Den studerande ska kritiskt granska ett annat arbete samt aktivt delta i diskussionen av andra arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
INTE Internationellt perspektiv på arbete och arbetsliv U, G, VG 7.5 hp
AVAN Avancerad utvärderingsmetodik U, G, VG 7.5 hp
SJÄL Självständigt arbete U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se