Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7.5 hp (737G08)

Philosohy of Social Science, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Det vetenskapliga studiet av människan och människans plats i samhället är sammanflätat med flera slags problem. Vilken roll spelar det till exempel att människor ofta förändrar sitt beteende till följd av att de blir studerade? Kursen tar upp flera av de centrala vetenskapsteoretiska problemen inom samhällsvetenskapen, som frågor kring rationalitet, objektivitet, samhälleliga strukturer, individualism kontra kollektivism och olika uppfattningar om hur samhälleliga fenomen bäst ska studeras.

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Martin Berzell, Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2021 v202134-202203 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • 60 hp godkända i något samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redovisa problem och metoder inom vetenskapsteori
  • redogöra för viktiga vetenskapsteoretiska skolbildningar
  • diskutera och analysera vetenskapsteoretiska problems relevans inom samhällsvetenskaplig forskning
  • redogöra för centrala filosofiska problem och metodfrågor inom den samhällsvetenskapliga forskningen
  • självständigt och kritiskt diskutera vetenskapsteoretiska problem och värdera lösningsförslag

Kursinnehåll

Kursen innehåller en vetenskapshistorisk och forskningsetisk orientering och tar upp metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism. Kursen behandlar också centrala vetenskapsteoretiska begrepp och problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och metoder. Vidare tar kursen upp frågor kring metodologisk individualism och kollektivism, strukturbegreppet inom samhällsvetenskapen, samt olika uppfattningar om rationalitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är nätbaserad distanskurs, och sker med hjälp av presentationsmaterial och instuderingsfrågor i en nätbaserad utbildningsplattform. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Examination sker genom individuell hemuppgift och individuell skriftlig hemtentamen. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

UPG1 Skriftliga inlämningsuppgifter U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se