Podcast - ljudgestaltning, dramaturgi och produktionsvillkor, avancerad, 30 hp (739A60)

Podcast - audio editing, dramaturgy and production conditions, advanced, 30 credits

Kursbeskrivning

Har du också blivit helt knockad av en podd? Helt enkelt inte kunnat sluta lyssna? 
Och tänkt: så här vill jag att det ska låta, det här vill jag lyssna på. Det här vill jag göra.

Vi tror att en bra podcast alltid innehåller ett starkt berättande, oavsett om det är ett samtal, en intervju eller en skickligt gestaltad berättelse. Ett personligt tilltal. Ett kärnfullt innehåll som inte slösar med lyssnarens tid. Som ett nära andetag och en känsla under huden. Du blir berörd. En upplevelse som du bara måste dela med dina vänner. 

För det är nu det händer. Poddformatet är ännu inte satt, samtidigt som podcasten är tillräckligt etablerad för att du ska våga satsa. Publiken finns, marknaden finns och produktionskostnaderna är så låga att poddarna ryms inom många befintliga marknadsföringsbudgetar. Den här kursen gör det möjligt för dig att utforska podcasten som ett sätt att berätta genom ljudgestaltning och dramaturgiskt berättande. Resten är upp till dig: berättelserna finns där ute. Gör dem till dina.

Vi utmanar dig, kräver mycket av dig och dina idéer. Genom storydrivet berättande skapar du relationer till lyssnaren, triggar fantasin och kryper in under huden.

Den här kursen handlar om storydriven, berättelsebaserad podcast och om ljudgestaltning, seriedramaturgi och idéutveckling, men också hur du hittar dina lyssnare.

Kursen ”Podcast – ljudgestaltning, dramaturgi och produktionsvillkor” utforskar det växande fenomenet podcast och knyter an till utvecklingen och spridningen av innehåll i digitala medier.

Med utgångspunkt i journalistiska och dokumentära arbetsmetoder får du möjlighet att utvecklas i skapandet och förmedlandet av innehåll, storytelling, dramaturgi, idé- och konceptutveckling. Du får träna på att intervjua, skriva manus, redigera och skapa ljudbilder. Hur gör du för att stärka känslor genom ljud? Vad har ljudbilden för betydelse? Vi analyserar och diskuterar berättarteknik, trovärdighet, produktionsvillkor och målgrupper. Och hur du behåller dina lyssnare till nästa gång?

I kursen ingår ett självständigt, eget produktionsarbete med särskild betoning på storydriven berättelsebaserad podcast, där du som student fördjupar dig och omsätter dina kunskaper i praktik. Vi utgår från dina idéer och hur du kan utveckla, förädla och genomföra dem. På avancerad nivå krävs ett omfattande eget produktionsarbete, till exempel en redan befintlig poddproduktion som under kursens gång fördjupas och utvecklas – tekniskt gestaltningsmässigt eller innehållsligt.

Kursen omfattar hela produktionsprocessen – från idé- och konceptutveckling och vetenskapliga perspektiv, innehåll och dramaturgi, till digital produktionsteknik och spridning. 

Du får verktyg för att ta den egna podden ut på marknaden: pitch av idé, kommunikation, ekonomisk hållbarhet samt rättighetsfrågor är andra moment som ingår.

Kursen har ett samarbete med LiU Innovation, vars uppdrag är att stötta studenter, forskare och anställda vid Linköpings universitet med kommersiell idéutveckling och entreprenörskapsfrågor.

Vem är du?

Kursen vänder sig till dig som vill starta eller redan har en podcast som du vill utveckla. Du kanske redan har följare, men vill vässa dig tekniskt, i ljudgestaltning, manusskrivande eller i att göra intervjuer? Eller så vill du utmana dig själv genom att ta dig ut ur studion och göra storydriven, berättelsebaserad podcast. 

Kursen vänder sig till dig som vill hitta din egen röst och din egen position i poddlandskapet. Eller så är du beredd att ta steget från sidoprojekt till att arbeta professionellt som podcastproducent och behöver fler verktyg för att utvecklas. 

Kanske är du en skicklig akademiker med bra material, som vill hitta nya kommunikationsvägar och nå en ny publik. Du kanske aldrig har jobbat med podcast men söker fler sätt att presentera ditt material. Kanske är du kommunikatör vid en myndighet och vill utvecklas i ditt sätt att nå ut.
Det här är en kurs för dig som ser potentialen med podcast och som är öppen för nya intryck. Det är en kurs som vill förflytta positioner och utmana både dig och lyssnarna. 

Studieformer

Kursen varvar föreläsningar och teoretiska seminarier med praktiska övningar och workshops.  Under andra halvan av kursen ingår ett projektarbete där du producerar en egen podcast. Kursen är schemalagd ca en dag i veckan, framförallt onsdagar.

---

Kursen ges på både grund- och avancerad nivå. De båda kurserna samläser och du söker den kurs du har behörighet för. Den avancerade kursen är alltså inte en fortsättnings-/påbyggnadskurs på grundkursen.

Om du ansöker till kurs på andra meriter än akademiska poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens. Ladda också upp arbetsintyg mm på ditt konto på antagning.se så går bedömningen snabbare. Detta gäller dig som tex har arbetsmeriter eller andra typer av utbildningar.

https://www.antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/en-annan-vag/

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Annelie Norberg

Kursansvarig

Annelie Norberg

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202023 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

150 hp godkända inom områden som ljudproduktion, journalistik alt. humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande. Alternativt yrkes- eller produktionserfarenhet på heltid inom nämnda områden. Svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- kritiskt granska och redogöra utförligt för och analysera utvecklingen av radio- och podcastområdet, inom olika fält som ljudberättande, gestaltning, genrekonventioner, teknik, spridning och förmedling.
- redogöra för och kritiskt granska den digitala utvecklingen inom medie- och kommunikationsområdet; de förändrade förutsättningarna som möjliggör podcastproduktion och spridning av innehåll med digital informationsteknik.
- redogöra för kommersialisering, ekonomisk hållbarhet och budget kopplat till podcastproduktion.
- tekniskt arbeta med ljudproduktion: inspelning, redigering, intervjuteknik, röstinläsning och manusskrivande.
- muntligt och skriftligt redogöra för och analysera ljud som tecken, som gestaltande och kulturellt fenomen.
- formulera, utveckla och slutföra ett eget omfattande projekt i form av en publicerbar podcastproduktion. 
- behärska analytisk och reflexiv förmåga, i relation till produktions- och projektarbete.
- uppvisa samarbeta och lösa problem i relation till uppdragsgivare, samverkanspartners och inspelningsteam. 

Kursinnehåll

Kursen kopplar samman teknik, gestaltning och vetenskapligt arbete på ett laborativt sätt och betonar växelspelet mellan produktions- och gestaltningsarbete inom ljud som tekniskt underbyggd process, och vetenskapliga perspektiv på publiker, konvergens och kommunikation.
Kursen utforskar fenomenet podcast och knyter an till utvecklingen och spridningen av innehåll i digitala medier.
Med utgångspunkt i journalistiska och dokumentära arbetsmetoder betonas förmedlandet av innehåll, storytelling, dramaturgi, idé- och konceptutveckling. Kursen fokuserar på ljudberättande och ljudgestaltning genom intervjuer, manus, redigering, musik och ljudbilder. Kursen tar upp ljud som betydelsebärare och innehåller övningar och analys av ljud.
Kursen omfattar hela produktionsprocessen - från idé och vetenskapliga perspektiv, innehåll och dramaturgi, digital produktionsteknik och spridning. Här ingår även ekonomisk hållbarhet och budget, plattform, lansering och kommunikation, pitch av idé, samt immaterialrätt.
I kursen ingår ett omfattande självständigt produktionsarbete, med betoning på storydriven, berättelsebaserad podcast, där studenten fördjupar sig och omsätter sina kunskaper i praktik. Det producerade materialet ska hålla en publicerbar nivå och kunna förankras bland externa avnämare.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna är varierande och studentaktiva, där teoretiska studier, egna undersökningar och gestaltningsarbete integreras. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Dessa varvas med lyssningsövningar och övningar i ljudgestaltning, analys av ljud och ljuddramaturgi.
Dessutom bedrivs under kursens gång undervisning i det praktiska handhavandet av ljud. Detta sker genom ljudlaborationer och övningar gällande inspelning, inläsning, redigering och publicering. Student på avancerad nivå deltar i detta efter behov utifrån de förkunskaper den har.
Studerande ska på egen hand formulera och genomföra ett projektarbete. Detta i form av en podcastproduktion. Målsättningen är att denna produktion ska vara externt förankrad. Parallellt med ljudproduktionen görs en teoretisk fördjupning i form av essä- och rapportskrivande.
Projektet löper under en stor del av terminen och genomförs med fortlöpande handledning. Det redovisas i form av muntlig presentation, skriftlig analys samt genom presentation av det ljudande produktionsmaterialet.
Därutöver förväntas studenten utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom redovisning och presentation av ett publicerbart eller externt förankrat projektarbete. Detta sker skriftligt och muntligt, samt genom presentation av ljudande produktionsmaterial. Examinationen omfattar produktionsprocessen, det teoretiska, analytiska skrivandet såväl som den färdiga ljudproduktionen i projektarbetet. I detta ingår även reflektion över det egna arbetet. Examinationen sker även löpande genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och övningar. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Böcker

Abel, Jessica, (2015) Out on the Wire: The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio Broadway Books

ISBN: 9780385348430

Rylander, Per Erik, Andreasson, Claes, (2009) Berätta med ljud : [att spela in, redigera och mixa i dator] 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144055961

EXA1 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA2 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA3 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA4 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se