Experimentellt arbete, 15 hp (754G68)

Experimental Work, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen innehåller praktiskt och experimentellt arbete med olika tekniker och material. Utifrån ett valt ämnesområde laborerar studenten med olika material och tekniker för att undersöka och utveckla ett individuellt formspråk. Vidare ingår forskningsmetodik med inriktning mot hantverk och dess processer genom analyser, skriftliga dokumentationer och presentationer. I kursen ingår presentationstekniker som ger studenterna tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan omsättas till framtida produkter.

Huvudområde

Formgivning och gestaltning

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Frida Berntsson

Kursansvarig

Frida Berntsson

Studierektor eller motsvarande

Frida Berntsson

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202013 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Formgivning och gestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Godkända kurser 45 hp inom Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet
  eller
  Godkända kurser 45 hp inom motsvarande utbildning på konstnärlig grund
  eller
  minst ett års arbetslivserfarenhet inom konst, hantverk, slöjd eller formgivning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • självständigt planera och genomföra ett experimentellt arbete i två och tre dimensioner
 • utveckla produktidéer i olika tekniker och material, estetiskt, fysiskt och kemiskt
 • beskriva sambandet mellan eget formspråk och teknisk genomförande
 • visualisera och kommunicera produktidéer, virtuellt och reellt
 • känna till och redogöra för begrepp inom formgivning och färgsättning
 • presentera, beskriva, analysera och göra kvalitetsbedömningar av egna och andras arbeten
 • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt till det skapande arbetets process och produkter

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt och experimentellt arbete med olika tekniker och material. Olika tillämpningar med färg, form, konstruktioner, yta/struktur, volymer, funktioner, tekniker och material behandlas. Val av ingående tekniker och material diskuteras. Utifrån ett valt ämnesområde ingår analyser, skriftliga dokumentationer och presentationer. Vidare ingår forskningsmetodik med inriktning mot hantverk och dess processer. Kursen behandlar även utställningen som kommunikationsmedium. Utställningen som möte med publik och verksamhet uppmärksammas och behandlas. I kursen ingår presentationstekniker som ger tillfälle att reflektera över hur kunskap kan omsättas till produkter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, workshops- och produktionsarbete i ateljé. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

 • presentation och offentliggörande av praktiskt arbete, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UV
 • skriftliga och muntliga redovisningar i grupp, betygsskala: UV
 • individuellt praktiskt genomförda arbetsuppgifter, betygsskala: UV
 • individuella skriftliga reflektioner, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänd på samtliga ingående moment, för Väl godkänt slutbetyg krävs minst 8 hp Väl godkänt.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
PRO1 Projektarbete U, G, VG 5.5 hp
ARB1 Arbetsplan för slutuppgift U, G, VG 0.5 hp
SLU1 Slutuppgift U, G, VG 3.5 hp
RED1 Redovisning wordpress/blogg/hemsida U, G, VG 3 hp
ESS1 Essä U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se