Health Economics and Ethics, 7.5 hp (770G09)

Health Economics and Ethics, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Health economics is a growing field and is an important aspect of public policy. This course is designed to introduce upper level undergraduate students in economics to the field of Health Economics. The provision and production of health care have different characteristics and incentives from other consumer goods making health related markets a unique topic for study. We will cover a number of topics including why health is different from other economic goods/services and the implications that follows from a public policy perspective. Furthermore, the tools of health economic evaluation (i.e. cost-effectiveness analysis) are widely used in policy making today, and will be covered in some detail. Ethical issues related to health care priority setting will also be addressed. 

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Martin Henriksson

Kursansvarig

Martin Henriksson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202008 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202008 Engelska Linköping
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2020) v202004-202008 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) v202004-202008 Engelska Linköping v
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) v202004-202008 Engelska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) v202004-202008 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) v202004-202008 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

 • genomföra hälsoekonomiska beräkningar och analyser med lämplig metod
 • tolka och kritiskt granska hälsoekonomiska utvärderingar 
 • förstå etiska principer för beslutsfattande inom sjukvården
 • analysera och integrera samhällsekonomiska, politiska och etiska policyaspekter relaterade till hälso- och sjukvård

Kursinnehåll

I kursen behandlas traditionell hälsoekonomisk teori och metod. Kursen omfattar: 

 • tbud och efterfrågan på hälsa och sjukvård
 • Marknadsmisslyckanden i sjukvården 
 • Kostnadseffektivitetsanalys 
 • Mätning av hälsorelaterad livskvalitet
 • Beslutsanalytisk modellering
 • Etiska implikationer av beslutsfattande i sjukvården
 • Rättviseteorier relaterade till sjukvård

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen samt löpande inlämningsuppgifter under kursens gång. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Bhattachararaya, Hyde & Tu, Health Economics, Palgrave Macmillan.

Artiklar

Tinghög G, The Art of Saying No – The Economics and Ethics of Healthcare Rationing

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:395442/FULLTEXT01.pdf

Övrigt

Additional readings on Lisam.

EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp
INLU Inlämningsuppgift U, G 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se