Arbetsmarknadsekonomi, 7.5 hp (770G27)

Labour Economics, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The purpose of this course is to familiarize students with traditional topics in labour economics. The course will cover the systematic development of theories in labour economics. The course includes topics such as theory of labour demand and supply, labour market equilibrium, compensating wage differentials, human capital, wage structure, labour mobility, immigration, labour market discrimination, unions, incentive pay, and unemployment. The connection between theoretical and empirical labour economic research will be emphasized in this course.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Ali Ahmed

Kursansvarig

Ali Ahmed

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202109-202113 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202109-202113 Engelska Linköping
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) v202109-202113 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) v202109-202113 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) v202109-202113 Engelska Linköping v
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2021) v202109-202113 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förstå, analysera och tillämpa teorier inom arbetsmarknadsekonomi
 • förklara olika fenomen på arbetsmarknaden
 • tolka och kritiskt förhålla sig till empiriska resultat, rapporter och vetenskapliga artiklar inom arbetsmarknadsekonomi.

Kursinnehåll

I kursen behandlas relationen mellan teoretisk och empirisk arbetsmarknadsekonomisk forskning och systematisk utveckling av teorier inom arbetsmarknadsekonomi. 

Kursen innehåller:

 • teorin om efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden
 • arbetsmarknadsjämvikt
 • kompenserande löneskillnader
 • humankapital
 • lönestruktur
 • arbetskraftens rörlighet
 • invandring
 • diskriminering på arbetsmarknaden
 • fackföreningar
 • incitamentlön
 • arbetslöshet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell hemtentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • skriftliga inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella hemtentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Se Lisam.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se