Statistik och dataanalys I, 7.5 hp (771A16)

Statistics and Data Science I, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course provides an overview of key results in probability and statistics relevant for social research and introduces programming tools for statistical analysis. Major probability distributions, including the binomial, normal, exponential, and Poisson distributions, used in social science research are introduced and their properties and applications are explored in intensive computer labs. Statistical software is used to simulate from these distributions. Computational methods, including Monte Carlo simulation, are used to explore key theorems under various conditions. Hypothesis tests for parameters and statistics related to common univariate distributions are introduced, and computational alternatives (e.g., bootstrapping, permutation tests) are considered.

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Carl Nordlund

Kursansvarig

Carl Nordlund

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Carl Nordlund, course director

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202143 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202143 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp inom något av områdena humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap
 • 15 hp godkända inom ett eller flera av följande ämnen:
  - Statistik
  - Matematik
  ​- Datavetenskap
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • Beskriva de grundläggande postulaten och teoremen för tillämpad sannolikhetslära;
 • Skilja mellan diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar och förstå hur dessa är relaterade till idén om stokastiska variabler;
 • Relatera vanliga sannolikhetsfördelningar som används i samhällsvetenskapen till olika sociala processer och utfall;
 • Använda statistisk programvara för att skapa slumpmässiga stickprov baserade på de vanligaste sannolikhetsfördelningarna;
 • Förklara principerna för Monte Carlo-simulering och implementera simuleringar med hjälp av lämpliga beräkningsverktyg;
 • Genomföra univariat hypotesprövning med hjälp av data och lämpliga beräkningsverktyg, samt kunna analysera och tolka hypotesprövningarnas resultat och robusthet.

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt av de huvudsakliga grundpelarna i sannolikhetslära och statistik av relevans för samhällsvetenskaplig forskning, samt introducerar programmeringsverktyg för statistisk analys. De huvudsakliga sannolikhetsfördelningar som används inom samhällsvetenskaplig forskning, inklusive binomialfördelning, exponentiell fördelning, normalfördelning och Poissonfördelning, introduceras, och deras egenskaper och tillämpningar utforskas i intensiva datorlaborationer. Statistisk programvara används för att göra simuleringar baserade på dessa fördelningar. Beräkningsmetoder, inklusive Monte Carlo-simulering, används för att utforska de mest centrala teoremen under olika förhållanden. Hypotesprövningar för parametrar och statistik relaterade till vanliga univariata fördelningar introduceras och beräkningsalternativ diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och interaktiva datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, datorlaborationer och en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
GRP1 Gruppexamination EC 1 hp
HEM1 Hemtentamen EC 1.5 hp
TEN1 Salstentamen EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se