Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning, 7.5 hp (771A26)

Digital Strategies for Social Science Research, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course introduces the theories and practices of digital social sciences. The course considers the respective relevance of various digital data sources (sensors, surveys, internet-based media platforms, etc.) for social scientific purposes. In hands-on computer labs, the functioning and structure of the World Wide Web and its mark-up languages are examined. Programming tools for extracting information from these structure, especially the manipulation of text and text files, are introduced. Finally, training in the use of common statistical and computational tools to explore and analyze data (descriptive statistics, dimensionality reduction, clustering) is provided, including a comparison between classic statistical methods and machine learning.

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Etienne Ollion

Kursansvarig

Etienne Ollion

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Etienne Ollion, course director

Karl Wennberg, director of studies

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2019 v201919-201923 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2019 v201919-201923 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

En kandidatexamen eller motsvarande i ett samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt ämne, ingenjörsvetenskap, statistik eller matematik. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng i statistik, datavetenskap, matematik eller motsvarande på avancerad nivå.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • Utveckla en strategi för att lokalisera och inhämta digitala data av relevans för samhällsvetenskapliga forskningsfrågor, samt förstå potentiella styrkor och svagheter med sådana data;
  • Identifiera och bedöma etiska aspekter relaterade till användningen av digitala datakällor;
  • Samla in, lagra och formatera digitala data med hjälp av, för sammanhanget, lämplig programvara och programmeringsverktyg.
  • Utforska och analysera digitala data med hjälp av olika statistiska och datorbaserade metoder, från deskriptiv statistik till maskininlärning.
  • Jämföra klassiska statistiska analyser och maskininlärande analyser av digitala data.

Kursinnehåll

Kursen introducerar teorier och metoder inom digital samhällsvetenskap. Kursen behandlar betydelsen av olika digitala datakällor (sensorer, undersökningar, internetbaserade medieplattformar, API, etc.) för samhällsvetenskapliga ändamål. Genom praktiska datorlaborationer granskas funktionen och uppbyggnaden av World Wide Web och dess sidbeskrivningsspråk. Programmeringsverktyg för att extrahera information från dessa sidbeskrivningsspråk introduceras, i synnerhet verktyg för att manipulera text och textfiler. Dessutom visas hur olika statistiska och datorbaserade verktyg kan användas för att utforska och analysera sådana data (deskriptiv statistik, dimensionsreduktion, klustring), inklusive jämförelser mellan klassiska statistiska och maskininlärningsbaserade metoder.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och interaktiva datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier, datorlaborationer samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OBL1 Obligatoriska seminarier EC 1.5 hp
PRO1 Projekt EC 3 hp
EXAM Slutlig examination EC 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.